Punjabi Teaching Method Important Questions Answer

इस पोस्ट के अन्दर आपको पंजाबी  शिक्षण विधियों  Punjabi Teaching Method Important Questions Answer के महत्वपूर्ण प्रशन डाले गए है | जो की टॉपिक वाइज है | दोस्तों, ये प्रश्न आपकी REET, CTET, PUNJABTET, RPSE, II GRADE, I GRADE आदि  परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगें |

Contents

punjabi-teaching-method-important-question-answer
Punjabi Teaching Method Important Questions Answer
REET Punjabi Teaching Method

Punjabi Teaching Method Important Questions Answer

ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ

1. ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ-
(ਉ) ਪੜ੍ਹਨਾ
(ਅ) ਲਿਖਣਾ
(ੲ) ਸਿੱਖਣਾ
(ਸ) ਨਕਲ ਕਰਨਾ

ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)

2. ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ-
(ਉ) ਸਕੂਲੀ-ਸਿੱਖਿਆ
(ਅ) ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
(ੲ) ਘਰੇਲੂ ਸਿੱਖਿਆ
 (ਸ) ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
3. ” ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਓ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ
(ਉ) ਕੋ ਐਂਡ  ਕੋ ਦਾ
(ਅ) ਗੇਟਸ ਦਾ
 (ੲ) ਸਕਿੱਨਰ ਦਾ
 (ਸ) ਵੱਡਸਵਰਥ ਦਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
4.” ਗਹਿਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹਨ। ”
(ਉ) ਸਕਿੱਨਰ ਦਾ
 (ਅ) ਗੇਟਸ ਦਾ
 (ੲ ) ਕੂ ਐਂਡ ਕੂ ਦਾ
 (ਸ) ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
5. ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਜਾ ਬਦਲਾਓ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ-
(ਉ) ਸਥਾਈ ਹੈ।
 (ਅ) ਅਸਥਾਈ ਹੈ।
 (ੲ ) ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ
 (ਸ) ਸਬੂਲ ਹੈ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
6. ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
 (ਉ) ਗਿਆਨ
 (ਅ) ਕੌਸ਼ਲ
 (ੲ) ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
7. ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 (ਉ ) ਵਿਅਕਤੀਗਤ
 (ਅ) ਸਾਮੂਹਿਕ
 (ੲ) ਸਮਾਜਿਕ
 (ਸ) ਆਰਥਿਕ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ )
8. ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਹੈ।
 (ਉ) ਅਧਿਆਤਮਿਕ
 (ਅ) ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ
 ( ੲ ) ਰਹੱਸਵਾਦੀ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
9. ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-
  (ਉ) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
 (ਅ) ਆਲਸੀ
 ( ੲ ) ਸੁਸਤ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
10. ਵਧੇਰੇ ਬੁਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ 
(ਉਂ ) ਜਲਦੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ
(ਅ ) ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
(ੲ) ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਸਥਾਈ
(ਸ) ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉਂ )
11. ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਚਕਾਰ-
(ਉ) ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ
(ਉਂ )  ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ
(ਏ) ਥੋੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉਂ )
12. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ
 (ਅ) ਤੱਥਾਂ ਦਾ
 (ੲ) ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ
(ਸ ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ )
13. ਬੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਅਨੁਕਰਨ ਦੁਆਰਾ
(ਅ) ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ
 (ੲ) ਲਿਖ ਕੇ
 (ਸ) ਸੁਣ ਕੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
14. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ-
(ਉ) ਅਸੁਭਾਵਿਕ
 (ਅ) ਸਹਿਜ
 (ੲ) ਸੁਭਾਵਿਕ
(ਸ)  ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
15. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ-
(ਉ) ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।
 (ਅ) ਬੱਚਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
(ਸ) ਬੱਚਾ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)
16. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ –
(ਉ) ਪੜਣਾ, ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝਣਾ
(ਅ) ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜਣਾ ਤੇ ਲਿੱਖਣਾ
(ੲ) ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਸੁਣਨਾ
 (ਸ) B ਅਤੇ D ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
17. ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ-ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਉ) ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ
 (ਅ) ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
(ੲ) ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ
 (ਸ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਚੀ, ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
18. ” ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ-
(ਉ) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ
 (ਅ) ਗ੍ਰੇਟਸ ਦਾ
(ੲ) ਰੂਸੋ ਦਾ
 (ਸ) ਕੂ ਐਂਡ ਦਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
19. ਅਭਿਨਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ-
(ਉ) ਆਪਸ
(ਅ) ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ
 (ੲ) ਅਕਾਊਪਨ
 (ਸ) ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
20. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ’ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ-
(ਉ) ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰੇ।
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲ-ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਵੇ
(ਇ) ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
(ਸ) ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਇ)
21. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ‘ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
(ਉ) ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ ਵੱਲ
(ਅ) ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਟਿਰਮਾਨ ਵੱਲ
(ੲ) ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਵੱਲ
 (ਸ)  ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
22.” ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ” ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਲੱਗੇਗਾ?
(ਉ) ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ ਵੱਲ
 (ਅ) ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲ
(ਏ) ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਤਰਕ ਵੱਲ
 (ਸ) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੱਲ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
23. ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਤਰ” ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ-
(ਉ) ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜਾਉਣਾ
(ਅ) ਅਮੂਰਤ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ
(ਏ)  ਸਕੂਲ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਸਥਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਏ)

ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ

24. ਲਿਖਣ-ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ਉ)  ਬੋਲ-ਲਿਖਤ ਵਿਧੀ
 (ਅ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਅੱਖਰ ਵਿਧੀ
 (ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
25. ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅੱਖਰ-ਜੁੱਟ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
(ੳ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ॥
(ਅ)  ਇੱਥੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅਖੱਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਵਿਧੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
26. ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ-
(ਉ) ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ
(ਅ) ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ।
(ੲ) ਵਿਧੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
27. ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਤੇ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।
(ਉ) ਪਹਿਲੀ
 (ਅ) ਦੂਜੀ
 ( ੲ) ਤੀਜੀ
 (ਸ) ਚੌਥੀ
ਸਹੀ ਉਤਰ ( ੲ)
28. ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ) ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ-
(ਉ) ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ੲ) ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
29. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ-
(ੳ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
 (ਅ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
(ੲ) ਬਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
 (ਸ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)

30. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਹਨ-
(ਉ) ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ
 (ਅ) ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ
 ( ੲ) ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮੌਖਿਕ
 (ਸ) ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਸੁਣਨਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ ( ੲ)
31. ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਾਰਨ ਸਿੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ –
   (ਉ) ਮੋਨ-ਪਾਠ
  ( ਅ) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਠ
   ( ੲ) ਉੱਚੀ ਪਾਠ
   (ਸ) ਸਮੂਹਿਕ-ਪਾਠ
ਸਹੀ ਉਤਰ ( ੲ)

32. ਵਾਚ-ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ
(ਉ) ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਲਣਾ
 (ਅ) ਇਕਾਗਰਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ
( ੲ) ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ
 (ਸ) ਪਦੇ-ਪੜ੍ਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
33. ਭਾਸ਼ਾ  ਦੀ ਵਚਨ  ਸਿੱਖਿਆ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ-
( ਉ) ਅਰਥ ਸ਼ੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
(ਅ ) ਗਿਆਨ ਸ਼ੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
(ਇ ) ਅਰਥ ਸ਼ੋਧ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਧ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਇ )
34. ਨਾਟਕ ਤੇ ਅਭਿਨੈ ਕੌਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ
 (ਉ )  ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ
 (ਅ) ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ
 (ਇ) ਸੋਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੌਸ਼ਲ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਇ)
35. ਉਹ ਕਿਹੜੀ  ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
  (ਉ )ਭਾਸ਼ਣ
 (ਅ) ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ
 (ਇ) ਗੱਲਬਾਤ
 (ਸ) ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
36. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ
 (ਉ ) ਅਖੱਰਾਂ ਦੀ  ਪਛਾਣ
(ਅ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਭਾਸ਼ਾ
(ਇ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ
 (ਸ) ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਇ)
37.  ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ  ਸਮਾਜ  ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ  ਕੀ ਉਹ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗਾ-
(ਉ ) ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ
(ਅ) ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ
(ਇ) ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ
(ਸ) ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ )
38. ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ਉ)  ਪੁਸਤਕਾਲੇ (ਲਾਇਬਰੇਰੀ) ਨੂੰ
 (ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ
(ੲ) ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
39. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(ਉ) ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ॥
(ੲ) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ॥
(ਸ ) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ॥
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ )
40. ਤਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ-
(ਉ) ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ।
(ਅ) ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ॥
(ਏ) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
41.ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਉ) ਨਿਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ
 (ਅ) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ
(ੲ) ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ
(ਸ) ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
42.  ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ-
(ਉ) ਬੱਚੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
(ੲ) ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)

43. ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ-
(ਉ) ਸਰੂਪ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ

(ਅ) ਉਚਾਰਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਵਿਆਕਰਨ  ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
(ਸ ) ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ )

44. ਤੱਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-
(ਉ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥
(ੲ) ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
45. ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
 (ਅ) ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ
(ੲ) ਵਾਕਾਂ ਦਾ
 (ਸ) ਅਰਥਾਂ ਦਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
46. ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ-
(ਉ) ਪੁਆਧੀ
(ਅ) ਦੁਆਬੀ
 (ਇ) ਮਿਆਰੀ
(ਸ) ਮਲਵਈ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਇ)
47. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
(ਉ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ॥
(ਅ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ੲ) ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
48. ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਬੋਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ-
(ਉ) ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਏ
(ਅ) ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸਿਖਾਏ
(ੲ) ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਏ
 (ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)

ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

49. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ-
(ਉ) ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇ
(ਅ) ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ
(ੲ) ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
(ਸ)  ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵੇ।

ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)

50. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ
(ਉ) ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ
( ਅ) ਸਬੂਲ ਤੋਂ  ਸੂਖਮ ਵੱਲ
(ੲ) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੱਲ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਉਤਰ ( ਅ)
51. ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-
(ਉ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ਅ) ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ੲ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ਸ) ਵਾਚਨ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਵਿਆਕਰਨ, ਰਚਨਾ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)
51. ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
(ਉ) ਅਧਿਆਪਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ
 (ਅ) ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਕੇਂਦਰਿਤੇ
 (ਇ) ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਇ)
52. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ:
(ਉ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 (ਅ) ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
(ਇ) ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ।
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਉਤਰ  (ਇ)

54. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਚਾਰਟ
 (ਅ) ਗਰਾਫ਼
(ੲ) ਕਾਰਟੂਨ
 (ਸ)  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
2. ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ
(ਉ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ੲ )  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ॥
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ )
53. ਟੀ.ਵੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਟਕ, ਭਾਸ਼ਣ, ਗੀਤ, ਗੋਸ਼ਟੀ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ-
(ਉ) ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਦਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
(ੲ) ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਸ) ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
54. ਓਵਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਲਾਇਡ ਨੂੰ
(ਉ) ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
55. ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
(ਅ) ਟੇਪ-ਰਿਕਾਰਡਰ
(ਉ) ਟੀ.ਵੀ
(ੲ ) ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ )
56. ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
(ਉ) ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
(ੲ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ॥
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ||
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ||

57. ਪਾਠ ਵਿਚ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਹੇਡਜ਼ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ:
 (1) ਹਾਨੀਕਾਰਕ

 (2) ਲਾਭਦਾਇਕ
(3) ਜ਼ਰੂਰੀ
 (4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (1)
58. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ
(1) ਸੁਣਨਾ
 (2) ਛੂਹਣਾ
(3) ਸੁੰਘਣਾ
4 ਦੇਖਣਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (4)
59. ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:
( 1) ਟੈਕਨੋਲੱਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ
 (2) ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ
(3) ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ
 (4) ਕਲਾਮਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ
ਸਹੀ ਉਤਰ (1)
60. ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ:
(1) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ
 (2) ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ
(3) ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ
(4) ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲਈ
ਸਹੀ ਉਤਰ (4)

61. ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
(1) ਮੁਢੱਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ
(2) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ
(3) ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਤੱਕ
 (4) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ
ਸਹੀ ਉਤਰ (3)
62. ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਥਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ:
(1) ਉਮਰ ‘ ਤੇ
(2) ਜਾਤ’ ਤੇ
(3) ਲਿੰਗ ‘ ਤੇ
 4 ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ’ ਤੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (4)
63. ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
(1) ਬੌਧਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ
(2) ਆਨੰਦਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ
(3) ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ
 (4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (1)
64. ਉਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸਾਖਰਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ:
(1) ਰੇਡੀਉ ਦੁਆਰਾ
 (2) ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ
(3) ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ
(4)  ਰੈਡੀਉ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (4)
65. ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:
(1) ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ
( 2)ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ
(3) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ
 (4) ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ
ਸਹੀ ਉਤਰ (2)
66. ਰੇਡੀਉ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
(1) ਪਹਿਲਾ ਆਰ
(2) ਦੂਸਰਾ ਆਰ
(3) ਤੀਸਰਾ ਆਰ
( 4 )ਚੌਥਾ ਆਰ
ਸਹੀ ਉਤਰ (4)
67. ਰੇਡੀਉ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
 (1 ) ਇੱਕ ਪਾਸੀ ਸੰਚਾਰ
 (2) ਡਾਇਲਾਗ
(3) ਦੋ ਪਾਸੀ ਸੰਚਾਰ
(4) ਪ੍ਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਕੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (1)
68. ਉਵਰਹੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲਿਖਤ ਨੂੰ:
(1) ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(2) ਵੱਡਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।
(3 ) ਪਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(4) ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸਹੀ ਉਤਰ (3)
69. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾਟਕ, ਭਾਸ਼ਣ, ਗੀਤ, ਗੋਸ਼ਟੀ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ:
(1) ਨਵੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(2) ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
( 3 ) ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(4) ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (3)
70. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ:
(1) ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ
(2) ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ
(3) ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਸਕੇ
( 4 ) ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕੇ (4)
ਸਹੀ ਉਤਰ
71. ਜਿਸ ਯੰਤਰ ਨਾਲ, ਕੇਬਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
( 1)ਕਲੋਜਡ ਸਰਕੱਟ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ
 (2) ਰੇਡੀਉ
(3) ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ
 (4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (1)
72. ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(1) ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਰਾਹੀਂ
 (2) ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਰਾਹੀਂ
(3) ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਰਾਹੀਂ
(4) ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਰਾਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (3)
73. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ-ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?
(1) ਰੇਡੀਉ
(2) ਫਿਲਮਾਂ
(3) ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ
( 4 )  ਚਾਰਟ
ਸਹੀ ਉਤਰ (4)

74. ਆਡੀਓ ਹੈ:
 (1) ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ
 (2) ਨੱਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ
( 3 ) ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾਂ
 (4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (3)
75. ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੈ:
(1) ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ
(2) ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ
( 3 ) ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ
(4) ਨੱਕ ਨਾਲ ਸੰਘਣਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (3)
76. ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ?
 ( 1 ) ਸਿਨੇਮਾ
 (2) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ
(3) ਫਿਲਮ ਸਟਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ
(4) ਟੈਵੀਵਿਜ਼ਨ
ਸਹੀ ਉਤਰ (1)
77. ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ:
(1) ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
(2) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ
(3) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
( 4 ) ਵਾਚਨ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਵਿਆਕਰਣ, ਰਚਨਾ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (4)
78. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ, ਰਚਨਾ, ਉਚਾਰਨ, ਬੋਲਚਾਲ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਉਣ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
( 1 ) ਪਾਠ-ਪੁਸਕਤਾਂ
 (2) ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ
(3) ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ
 (4) ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ
ਸਹੀ ਉਤਰ (1)
79. ਸਿੱਖਣ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ॥
(1) ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸਹਾਇਕ-ਸਮੱਗਰੀ
(2) ਸਿੱਖਣ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ
(3) ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ
( 4) ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਣ -ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ
ਸਹੀ ਉਤਰ (4)
80. ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
(1) ਬੱਚੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ
( 2 ) ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ
(3) ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (2)
81. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ?
(1) ਸੌਖ ‘ ਤੇ ਔਖ ਵੱਲ
 (2) ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ
 ( 3 ) ਸੰਧੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਵੱਲ
 (4) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੱਲ
ਸਹੀ ਉਤਰ (3)
82. ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ:
(1) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ
(2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
(3) ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(4) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸਹੀ ਉਤਰ (2)
83. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿ:
 (1) ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਬੈਠਣ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ
(2) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ 20
( 3 ) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (3)
84. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
(1) ਗਰਾਫ
(2) ਕਾਰਟੂਨ
(3) ਚਾਰਟ
(4) ਇਹ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (4)

ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ||
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ||

 85. ਵਿਆਕਰਨ  ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ

(ਉ) ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ
(ਅ) ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ
(ੲ) ਸੰਭਵ ਹੈ।
( ਸ) ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ ( ਸ)
86. ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ   ਹੈ  ਜੇਕਰ-
 (ਉ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋ  ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
 (ਅ)  ਮਾਤ  ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
(ੲ)  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਹੋਵੇ
(ਸ) ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
87. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ-
(ਉ) ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ
 (ਅ) ਸੋਹਣੀ ਵਰਤੋਂ  ਕਰ ਸਕਣ
(ੲ) ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
89. ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ-
(ਉ) ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 (ਅ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 (ੲ) ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
 (ਸ) ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
90. ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ-
(ਉ) ਪੈਂਦਾ ਹੈ
 (ਅ) ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
 (ੲ) ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
 (ਸ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
91. ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
(ੳ) ਨਿਯਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਅ) ਨਿਯਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ੲ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)
92. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ
 (ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ
(ੲ) ਮਨੁੱਖੀ ਧੁਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੳ)
 
93. ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-
(ਉ) ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ
 (ਅ) ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਾਕ
(ੲ) ਧੁਨੀ, ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕ ਤੇ ਅਰਥ
 (ਸ) ਵਾਕ ਤੇ ਧੁਨੀ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)
94. ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਅਖਰਾਂ ਦਾ
 (ਅ) ਨਿਯਮ ਵਿਧਾਨ ਦਾ
 (ਇ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
 (ਸ) ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ‘
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
95. ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-
(ਉਂ ) ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ
(ਅ) ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ
(ਇ) ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ
(ਸ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨਾਲ ਰਲਦੀ-ਮਿਲਦੀ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉਂ )
96. ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ  ਕਰਦੀ –
(ਉ) ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ
 (ਅ) ਅਰਥ ਦੀ
(ੲ) ਵਾਕ ਦੀ
(ਸ) ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
97. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ-
(ਉ) ਲਿਪੀ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ
(ਇ) ਰੇਡੀਓ
 (ਸ) ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
98. ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
(ਉ) ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ
 (ਅ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ
(ਇ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
 (ਸ) ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਇ)
99. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
(ਉ) ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
(ਇ ) ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
(ਸ) ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
100. ” ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ।

(ਉ) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ
 (ਅ) ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ
 (ੲ) ਗੈਟਸ ਦਾ
(ਸ) ਰਾਇਬਰਨ ਦਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)

101. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ
(ਉ) ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ
 (ਅ) ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ
(ੲ) ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ
 (ਸ) ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
102. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਲਿਖਤੀ
 (ਅ) ਮੌਖਿਕ
(ਏ) ਸੁਣਨ
 (ਸ) ਸਮਝਣ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
103. ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ
 (ਅ) ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੋਂ
 (ਏ) ਧੁਨੀ ਤੋਂ
 (ਸ) ਬੁਝਾਰਤ ਤੋਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
104.’ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
(ਉ) ਅੱਖਰ
 (ਅ) ਵਾਕ
 (ਏ) ਧੁਨੀਆਂ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਏ)
105. ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੱਚਾ-
(ਉ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਅ)  ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਏ) ਸੁਣਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਠੀਕ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
106. ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਲਿਖਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ
(ਅ)  ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ
(ਏ) ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ
 (ਸ) ਤੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
107. ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਲਿਖਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ
(ਏ) ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ
 (ਸ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਏ)
108. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ
 (ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ
(ਏ) ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਰਥ ਹਿਣ ਕਰਕੇ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਏ)
109. ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਉ) ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ
( ਅ) ਬੋਲਣ
 (ਇ) ਲਿਖਣ
 (ਸ) ਪੜ੍ਹਨ
ਸਹੀ ਉਤਰ ( ਅ)
110. ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-
(ਉ) ਲਿਖਤੀ ਕੋਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ
(ਅ) ਸੁਣਨ-ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ
(ੲ) ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ
 (ਸ਼) ਔਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ਼)

ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਉਪਚਾਰੀ ਵਿਧੀਆਂ

111. ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਲਿਖਤੀ ਕੌਸ਼ਲ

(ਅ) ਉੱਚਿਤ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਚਨ
(ੲ) ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਨ ਕੌਸ਼ਲ
(ਸ ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)
112.  ਭਾਸ਼ਾ-ਮੁੱਲਾਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰੁੱਟੀ  (ਦੋਸ਼) ਹੈ  ਕਿ ਉਹ
(ਉ) ਵਸਤੁਨਿਸ਼ਠ ਨਹੀਂ
(ਅ) ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਹੀਂ
(ੲ)  ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਈ ਪਰਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)
113. ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
(ਉ) ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
(ਅ) ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
(ੲ) ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਸ)  ਵੇਸਤੁਨਿਸ਼ਠ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
114. ਨਿਬੰਧਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ-
(ਉ) ਵਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ॥
 (ਅ) ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ॥
(ੲ) ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
( ਸ਼) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਉਤਰ ( ਸ਼)
115. ਨਿਬੰਧਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ-
(ੳ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ
(ਏ) ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
116. ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥
(ਉ) ਉਚਾਰਨ ਯੋਗਤਾ
(ਅ) ਵਾਚਨ ਯੋਗਤਾ
(ਏ) ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਯੋਗਤਾ
 (ਸ) ਲਿਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਏ)
117. ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ
(ਅ) ਉਚਾਰਨ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ
(ਏ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦਾ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਏ)
118. ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-
(ਉ) ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ
 (ਅ) ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।
(ੲ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
119.  ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-
(ਉ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
 (ਅ) ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ਇ) ਨਿਬੰਧਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)

120. ਉਪਚਾਰਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ —
 (ਉ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ
 (ਅ) ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ
(ਇ) ਤਖਸ਼ੀਸ਼ੀ (Diagnostic) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਇ)
121. ਤਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ-
(ਉ) ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲਈ ॥
(ਅ) ਵਿਆਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲਈ।
(ੲ) ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲਈ ॥
(ਸ)  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲਈ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
122. ਉਪਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-
(ਉ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ-ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ॥
(ਅ) ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ
(ਇ) ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ॥
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ॥
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਇ)
123. ਤਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ, ਪਰੀਖਣ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ
(ੲ) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
(ਸ) ਯਾਂਤਰਿਕ ਉਪਕਰਨ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
124. ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ਉ) ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ
 (ਅ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ
(ੲ) ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ
 (ਸ) ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)
125. ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੋਧ ਜਿਵੇਂ-ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ, ਸ਼ੈਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-
(ਉ) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ॥
 (ਅ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
(ੲ) ਨਿਬੰਧਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
 (ਸ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)
126. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
(ਉ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਘੂ ਉੱਤਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ॥
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
127. ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-
 (ਉ)  ਬੋਲ ਲਿਖਤ
 (ਅ) ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
 (ੲ) ਵਾਚਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਉ)
128. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ੳ) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
(ੲ) ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)
129. ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-
 (ੳ) ਮੌਖਿਕ ਵਿਧੀ
 (ਅ) ਲਘੂ ਉੱਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ।।
 (ਸ) ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ॥
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
130. ਉਪਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਧੀਰਜ ਤੇ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ-
(ੳ) ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
(ਅ) ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੳ)
131. ਉਪਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-
 (ਉ) ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 (ਅ) ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 (ਸ)  ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਸ)
132. ਉਪਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ-
(ਓ) ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ
(ਅ) ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
(ੲ) ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ)
133. ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ-
( ਉ) ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ॥
 (ਅ) ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰੇ
(ੲ) ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ
 (ਸ) ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੇ ॥
ਸਹੀ ਉਤਰ ( ਉ)
134. ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ
(ਤਰੁੱਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ-

(ਉ) ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਵਿਧੀ
(ੲ ) ਅਭਿਮਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਧੀ
 (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ੲ )
135. ਉਪਚਾਰਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ-
(ਉ) ਅਧਿਆਪਕ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
(ਅ) ਸਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ।
(ੲ) ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਸ) ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਸਹੀ ਉਤਰ (ਅ)
REET Free Mock Test Online
REET  Mock Test Name Mock Test Link
Mock Test-1 वृद्धि व विकास
Mock Test-2 विकास के आयाम
Mock Test-3 विकास को प्रभावित करने वाले कारक
Mock Test-4 अधिगम
Mock Test-5 अधिगम के विभिन्न सिद्धान्त
Mock Test-6 बालकों में चिंतन व अधिगम 
Mock Test-7 अभिप्रेरणा व अधिगम के अभिप्रेत
Mock Test-8 व्यक्तिक भिन्नता
Mock Test-9 व्यक्तित्व
Mock Test-10 बुद्धि
Mock Test-11 विविध प्रकार के अधिगामकर्ताओं की समझ
Mock Test-12 समायोजन
Mock Test-13 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2005 (NCF 2005)
Mock Test-14 आकलन,मापन,एवं मूल्यांकन

Leave a Reply

%d