punjabi teaching methods MCQ 8

punjabi teaching methods MCQ 8 : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ( punjabi teaching methods MCQ 8 ) ਦੇ ਢੰਗ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| punjabi teaching methods MCQ 8
ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ REET PRI, REET MAINS, 2nd GRADE, 1st GRADE, PUNJABTET, CTET, PUNJAB POLICE ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

Contents

punjabi teaching methods MCQ 8

1. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹਨ
(ੳ) ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ
(ਅ) ਸੁਣਨਾ ਅੇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ
(ੲ) ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ
(ਸ) ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

2. ਲਿਖਣ-ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ” ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਬਦ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਾਕ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਧੀ
(ਸ) ਬੋਲ-ਲਿਖਤ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

3. ਮੋਨ ਵਾਚਨ ਤੋਂ” ਭਾਵ ਹੈ
(ੳ) ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ
(ਅ) ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣਾ
(ੲ) ਚੁੰਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ
(ਸ) ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ, ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

4. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਸਿੱਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ ” ਤੋਂ” ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
(ੳ) ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਵਾਕ ਬੋਧ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਹੋ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

5. ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?
(ੳ) ਬੋਲ-ਲਿਖਤ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ
(ੲ) ਵਾਚਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ
(ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

6. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ” ਭਾਵ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ
(ੳ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
(ੲ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ
(ਸ) ਦਰਜਾਬੰਦੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

7. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-
(ੳ) ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪ
(ਅ) ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰ
(ੲ) ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੱਗਰੀ
(ਸ) ਸਮੂਰਤ ਸਮੱਗਰੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

8. ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-
(ੳ) ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ਅ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ੲ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ਸ) ਵਾਚਨ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਵਿਆਕਰਣ, ਰਚਨਾ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

9. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-
(ੳ) ਗਰਾਫ
(ਅ) ਕਾਰਟੂਨ
(ੲ) ਚਾਰਟ
(ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

10. ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ-
(ੳ) ਉਮਰ ਤੇ
(ਅ) ਜਾਤ ਤੇ
(ੲ) ਲਿੰਗ ਤੇ
(ਸ) ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਤੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

11. ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ-
(ੳ) ਭਾਵਨਾਵਾਂ
(ਅ) ਰੁਚੀਆਂ
(ੲ) ਕਾਬਲੀਅਤ
(ਸ) ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

12. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸਰਪ੍ਰਸਤਾ
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ
(ੲ) ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ
(ਸ) ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

13. ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
(ੳ) ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ
(ਅ) ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਦੁਆਰਾ
(ੲ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ
(ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

14. ’ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ?
(ੳ) ਵਾਰਤਕ
(ਅ) ਕਵਿਤਾ
(ੲ) ਵਿਆਕਰਨ
(ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

15. ਕਵਿਤਾ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ” ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸ਼ਬਦਾਰਕ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

16. ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ-
(ੳ) ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਸਿਰਫ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ (ੳ) ਅਤੇ (ਅ) ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

17. ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ 2005 ਦੋ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ
(ੳ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਂ ਦੋ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
(ਅ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
(ੲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਤੋ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
(ਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

reet teaching methods important questions

18. ‘ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਵਰਤਣ ‘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-
(ੳ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁਬਾਨੀ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ
(ਅ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ
(ਸ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

19. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖ ਤੋਂ” ਕਵੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਧੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਿਆਸ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਹਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ” ਕੋਈ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

20. ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

21. ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

22. ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਹੈ-
(ੳ) ਪੂਰਨ ਤੋ ਅੰਸ
(ਅ) ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
(ੲ) ਗਿਆਤ ਤੋ ” ਅਗਿਆਤ
(ਸ) ਅਗਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਆਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

23. ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿਖਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਨਿਗਮ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

24. ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-
(ੳ) ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

25. ਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੰਗਮੰਚ ਅਭਿਨੈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(ਅ) ਆਦਰਸ ਨਾਟਕ ਪਾਠ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

pstet teaching methods important questions

26. ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
(ਅ) ਨਿਬੰਧ ਰਚਨਾ
(ੲ) ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਾ
(ਸ) ਲੇਖ ਰਚਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

27. ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ?
(ੳ) ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਰੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਵ ਵਧਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ
(ਸ) ਦੋਂਵੇਂ ਗਲਤ ਹਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

28. ਨਿਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

29. ਨਾਵਲ ਦੀ ’ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ’ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
(ੳ) ਆਪ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਝਾਉਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ” ਕੋਈ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

30. ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆ ਹਨ|
(ੳ) ਨਾਵਲ ਨੂੰ
(ਅ) ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ
(ੲ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
(ਸ) ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

Read Now

punjabi teaching methods MCQ 1Read Now
punjabi teaching methods MCQ 2Read Now
punjabi teaching methods MCQ 3Read Now
punjabi teaching methods MCQ 4Read Now
punjabi teaching methods MCQ 5Read Now
punjabi teaching methods MCQ 6Read Now
punjabi teaching methods MCQ 7Read Now
punjabi teaching methods MCQ 8Read Now
punjabi teaching methods MCQ 9Read Now
punjabi teaching methods MCQ 10Read Now

2 thoughts on “punjabi teaching methods MCQ 8”

Leave a Reply

%d