punjabi teaching methods MCQ 1

punjabi teaching methods MCQ 1 : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ( punjabi teaching methods MCQ 1 ) ਦੇ ਢੰਗ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ REET PRI, REET MAINS, 2nd GRADE, 1st GRADE, PUNJABTET, CTET, PUNJAB POLICE ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

Contents

punjabi teaching methods MCQ 1

1. ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ
(ਅ) ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ
(ੲ) ਸੰਭਵ ਹੈ
(ਸ) ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

2. ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ
(ੳ) ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
(ਅ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
(ੲ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਹੋਵੇ
(ਸ) ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

3. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
(ੳ) ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ
(ਅ) ਸੋਹਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ
(ੲ) ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

4. ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ-
(ੳ) ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ਅ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ੲ) ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ਸ) ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

5. ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
(ੳ) ਪੈਂਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
(ੲ) ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
(ਸ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

6. ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ-
(ੳ) ਨਿਯਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਅ) ਨਿਯਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ੲ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

7. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ
(ੲ) ਮਨੁੱਖੀ ਧੁਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

8. ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-
(ੳ) ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ
(ਅ) ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਾਕ
(ੲ) ਧੁਨੀ, ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕ ਤੇ ਅਰਥ
(ਸ) ਵਾਕ ਤੇ ਧੁਨੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

punjabi teaching methods important questions

9. ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
(ੳ) ਅਖੱਰਾਂ ਦਾ
(ਅ) ਨਿਯਮ ਵਿਧਾਨ ਦਾ
(ੲ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
(ਸ) ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

10. ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ
(ਅ) ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ
(ੲ) ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ
(ਸ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨਾਲ ਰਲਦੀ-ਮਿਲਦੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

11. ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
(ੳ) ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ
(ਅ) ਅਰਥ ਦੀ
(ੲ) ਵਾਕ ਦੀ
(ਸ) ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

12. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
(ੳ) ਲਿਪੀ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ
(ੲ) ਰੇਡੀਓ
(ਸ) ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

13. ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
(ੳ) ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ
(ਅ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ
(ੲ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

14. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
(ੳ) ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
(ੲ) ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ
(ਸ) ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

15. ” ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ।” ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ|
(ੳ) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ
(ਅ) ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ
(ੲ) ਗੈਟਸ ਦਾ
(ਸ) ਰਾਇਬਰਨ ਦਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

16. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ
(ੳ) ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ
(ਅ) ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ
(ੲ) ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ
(ਸ) ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

17. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਲਿਖਤੀ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ
(ੲ) ਸੁਣਨ
(ਸ) ਸਮਝਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

punjabi grammar important questions

18. ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ
(ਅ) ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੋਂ
(ੲ) ਧੁਨੀ ਤੋਂ
(ਸ) ਬੁਝਾਰਤ ਤੋਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

19. ਬੱਚੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
(ੳ) ਅੱਖਰ
(ਅ) ਵਾਕ
(ੲ) ਧੁਨੀਆਂ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

20. ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੱਚਾ-
(ੳ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਸੁਣਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਠੀਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

21. ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਲਿਖਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ
(ੲ) ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ
(ਸ) ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

22. ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਲਿਖਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ
(ੲ) ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ
(ਸ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

23. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
(ੳ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ
(ੲ) ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

24. ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ
(ਅ) ਬੋਲਣ
(ੲ) ਲਿਖਣ
(ਸ) ਪੜ੍ਹਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

25. ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-
(ੳ) ਲਿਖਤੀ ਕੋਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ
(ਅ) ਸੁਣਨ-ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ
(ੲ) ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ
(ਸ) ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

26. ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਲਿਖਣ ਕੌਸਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ?
(ੳ) ਪਹਿਲੀ
(ਅ) ਤੀਜੀ
(ੲ) ਚੌਥੀ
(ਸ) ਦੂਜੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

punjab tet important questions

27. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਰੋ ਵਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਅੱਖਰ ਸਮੂਹ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਵਾਕ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

28. ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ” ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਪਾਠ-ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ’ ’
(ੳ) ਈ. ਸੀ. ਡੈਂਟ
(ਅ) ਬਿਨਿੰਗ ਤੇ ਬਿਨਿੰਗ
(ੲ) ਐਨ ਐੱਲ ਬੋਸਿੰਗ
(ਸ) ਫਰੋਬਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

29. ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ” ਪਾਠ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(ੳ) ਈ. ਸੀ. ਡੈਂਟ
(ਅ) ਮਾਟੇਂਸਰੀ
(ੲ) ਐਨ ਐੱਲ ਬੋਸਿੰਗ
(ਸ) ਬਿਨਿੰਗ ਤੇ ਬਿਨਿੰਗ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

30. ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,” ਪਾਠ-ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਵਿਵਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਕੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹੈ। “
(ੳ) ਐਨ ਐੱਲ ਬੋਸਿੰਗ
(ਅ) ਬਿਨਿੰਗ ਤੇ ਬਿਨਿੰਗ
(ੲ) ਈ. ਸੀ. ਡੈਂਟ
(ਸ) ਫਰੋਬਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

Read Now

punjabi teaching methods MCQ 1Read Now
punjabi teaching methods MCQ 2Read Now
punjabi teaching methods MCQ 3Read Now
punjabi teaching methods MCQ 4Read Now
punjabi teaching methods MCQ 5Read Now
punjabi teaching methods MCQ 6Read Now
punjabi teaching methods MCQ 7Read Now
punjabi teaching methods MCQ 8Read Now
punjabi teaching methods MCQ 9Read Now
punjabi teaching methods MCQ 10Read Now

Read Now

punjabi grammar MCQ 1Read NOw
punjabi grammar MCQ 2Read NOw
punjabi grammar MCQ 3Read NOw
punjabi grammar MCQ 4Read NOw
punjabi grammar MCQ 5Read NOw
punjabi grammar MCQ 6Read NOw
punjabi grammar MCQ 7Read NOw
punjabi grammar MCQ 8Read NOw
punjabi grammar MCQ 9Read NOw
punjabi grammar MCQ 10Read NOw
punjabi grammar MCQ 11Read NOw
punjabi grammar MCQ 12Read NOw
punjabi grammar MCQ 13Read NOw
punjabi grammar MCQ 14Read NOw
punjabi grammar MCQ 15Read NOw
punjabi grammar MCQ 16Read NOw
punjabi grammar MCQ 17Read NOw
punjabi grammar MCQ 18Read NOw
punjabi grammar MCQ 19Read NOw
punjabi grammar MCQ 20Read NOw
punjabi grammar MCQ 21Read NOw
punjabi grammar MCQ 22Read NOw
punjabi grammar MCQ 23Read NOw
punjabi grammar MCQ 24Read NOw
punjabi grammar MCQ 25Read NOw
punjabi grammar MCQ 26Read NOw
punjabi grammar MCQ 27Read NOw
punjabi grammar MCQ 28Read NOw
punjabi grammar MCQ 29Read NOw
punjabi grammar MCQ 30Read NOw
punjabi grammar MCQ 31Read NOw
punjabi grammar MCQ 32Read NOw
punjabi grammar MCQ 33Read NOw
punjabi grammar MCQ 34Read NOw
punjabi grammar MCQ 35Read NOw
punjabi teaching methods MCQ 1

7 thoughts on “punjabi teaching methods MCQ 1”

Leave a Reply

%d