ਅਗੇਤਰ – ਪਿਛੇਤਰ | Agetar pichhetar in punjabi

Agetar pichhetar in punjabi ( ਅਗੇਤਰ – ਪਿਛੇਤਰ ) : पंजाबी व्याकरण की इस महत्वपूर्ण पोस्ट में ( ਅਗੇਤਰ – ਪਿਛੇਤਰ Agetar pichhetar in punjabi ) पंजाबी के महत्वपूर्ण टॉपिक Agetar pichhetar के बारे में विस्तार से जानकारी डी गई है

Contents

ਅਗੇਤਰ – ਪਿਛੇਤਰ ( Agetar pichhetar in punjabi )

ਅਗੇਤਰ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ

ਉ :– ਉਸਾਰਣਾ, ਉੱਬਲਣਾ, ਉਭਰਨਾ, ਉਕਸਾਉਣਾ।

ਉਪ (ਛੋਟਾ) :- ਉਪਨਾਮ, ਉਪ-ਮੰਤਰੀ, ਉਪਕਾਰ, ਉਪਰਾਲਾ।

ਉਪ (ਵੱਡਾ) :- ਉਪਜਾਊ, ਉਪਦੇਸ਼, ਉਪਕਾਰ, ਉਪਰਾਲਾ

ਉਨ (ਘਟ) :- ਉਨੱਤੀ, ਉਨੀਂਦਰਾ, ਉਨਤਾਲੀ, ਉਨਾਸੀ

ਅ (ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ):- ਅਕੱਥ, ਅਕਹਿ, ਅਸਫਲ, ਅਜੈਂਤ, ਅਸਮਰਥ, ਅਨਾਥ

ਅਨ (ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ) :- ਅਣਜਾਣ, ਅਣਗਿਣਤ, ਅਣਹੋਂਦ, ਅਣਥੱਕ, ਅਣਡਿੱ

ਅਪ (ਬੁਰਾ):- ਅਪਸ਼ਗਨ, ਅਪਮਾਨ, ਅਪਕੀਰਤ, ਅਪਸ਼ਬਦ

ਔ (ਬੁਰਾ) :- ਔਗੁਣ, ਔਗਤ

ਅੱਧ (ਅੱਧਾ) :- ਅੱਧਮੋਇਆ, ਅੱਧਪੱਕਿਆ, ਅੱਧਰੰਗ, ਅੱਧਵਾਣੇ

ਸ ਸੂ (ਚੰਗਾ):- ਸੁਚੱਜਾ, ਸਰੂਪ, ਸਪੁੱਤਰ, ਸੁੰਗਧ

ਸਬ (ਛੋਟਾ):- ਸਬ-ਜੱਜ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ

ਸਹਿ (ਨਾਲ):- ਸਹਿਪਾਠੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਹਿਮਤ

ਸੌ (ਬਰਾਬਰ):- ਸੰਯੋਗ, ਸੰਪੂਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਗਠਨ

ਸ੍ਰ, ਸਵੈ (ਆਪਣਾ) :- ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ, ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈਦੇਸ਼, ਸਵੈਮਾਨ

ਸ਼ਾਹ (ਵੱਡਾ):- ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ, ਸ਼ਾਹਖਰਚ

ਹਮ (ਬਰਾਬਰ):- ਹਮਰਾਜ, ਹਮਰਾਹੀ, ਹਮਉਮਰ, ਹਮਦਰਦ, ਹਮਸ਼ਕਲ

ਕੁ (ਬੁਰਾ):- ਕੁਕਰਮ, ਕੁਰੂਪ, ਕੁਸੰਗ।

ਕਲ (ਭੈੜਾ):- ਕਲਜੁਗ, ਕਲਮੂੰਹਾ, ਕਲਜੋਗਣ, ਕਲਦਾਰ

ਗੈਰ (ਬਿਗਾਨਾ):- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ

ਖ਼ੁਸ਼ (ਚੰਗਾ):- ਖੁਸ਼ਦਿਲ, ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ, ਖ਼ੁਸ਼-ਤਬੀਅਤ, ਖੁਸ਼ਬੂ

Agetar pichhetar in punjabi pdf


ਚੁ (ਚਾਰ):– ਚੁਕੰਨਾ, ਚੁਬਾਰਾ, ਚੁਫ਼ੇਰਾ, ਚੁਆਨੀ।

ਚੌ (ਚਾਰ):- ਚੌਪਾਇਆ, ਚੌਰਸਤਾ, ਚੌਰਸ, ਚੌਕੜੀ।

ਦੂਰ (ਬੁਰਾ):- ਦੁਰਗੰਧ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਦੁਰਜਨ, ਦੁਰਗਤ

ਦੁ (ਦੋ):- ਦੁਬਾਰਾ, ਦੁਮੂੰਹਾ, ਦੁਵੱਲਾ, ਦੁੱਹਖਤ

ਨਿ (ਨਾਂਹਵਾਜ਼ੁਕ):- ਨਿਸੰਗ, ਨਿਗੁਣਾ, ਨਿਤਾਣਾ, ਨਿਡਰ, ਨਿਧੜਕ

ਨਿਸ਼ (ਬਿਨਾਂ):- ਨਿਸ਼ਕਪਟ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ

ਨਿਹ (ਬਿਨਾਂ):- ਨਿਹਚਲ, ਨਿਹਕਲੰਕ, ਨਿਹਫ਼ਲ, ਨਿਹਕਾਮ

ਨਾ (ਬਿਨਾਂ):- ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ, ਨਾਲਾਇਕ, ਨਾਮੁਰਾਦ, ਨਾਖੁਸ਼।

ਪ੍ਰ (ਵੱਡਾ):- ਪ੍ਰਬਲ, ਪ੍ਰਚੱਲਤ, ਪਰਮਾਣ, ਪਰ-ਸੁਆਰਥ

ਪਰ (ਪਰਾਇਆ):- ਪਰਦੇਸ, ਪਰ-ਅਧੀਨ, ਪਰਮਾਣ, ਪਰ-ਸੁਆਰਥ

ਪੜ (ਇਕ ਦਰਜਾ ਪਿੱਛੇ):- ਪੜਦਾਦਾ, ਪੜਨਾਨਾ, ਪੜਪੋਤਾ, ਪੜਛੱਤੀ

ਬਾ (ਸਣੇ):- ਬਾਅਦਬ, ਬਾਇੱਜਤ, ਬਾਰੌਣਕ, ਬਾਅਸੂਲ

ਬੇ (ਬਿਨ੍ਹਾਂ):- ਬੇਇਮਾਨ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬੇਕਸੂਰ, ਬੇਗੁਨਾਹ, ਬੇ-ਔਲਾਦ

ਬਦ (ਬੁਰਾ):- ਬਦਸ਼ਕਲ, ਬਦਅਕਲ, ਬਦਨਾਮ, ਬਦਜ਼ਾਤ, ਬਦਸੂਰਤ, ਬਦ-ਅਸੀਸ, ਬਦਬੂ

ਮਹਾ (ਵੱਡਾ) :- ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਣੀ, ਮਹਾਜਨ।

ਮਹਾਂ (ਵੱਡਾ):- ਮਹਾਂ-ਮੂਰਖ, ਮਹਾਂ-ਯੁੱਧ, ਮਹਾਂ-ਬਲੀ।

ਮਨ (ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ):- ਮਨਸੁੱਖ, ਮਨਘੜਤ, ਮਨਖੱਟੂ, ਮਨਰਾਹ।

ਲਾ (ਬਿਨਾਂ) :- ਲਾਜਵਾਬ, ਲਾਪਤਾ, ਲਾਪਰਵਾਹ, ਲਾਇਲਾਜ।

ਵਿ (ਨਾਂਵ ਵਾਚਕ):- ਵਿਕਾਰ, ਵਿਯੋਗ, ਵਿਪਰੀਤ, ਵਿਚਾਰਾ।

ਵਿ (ਖ਼ਾਸ, ਬਹੁਤ):- ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਨਾਸ਼।

ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ

ਓ – ਖਾਓ, ਪਿਓ, ਗੁਆਓ, ਖੜਾਓ, ਕਮਾਓ

ਉ – ਕਮਾਊ, ਵਿਕਾਊ, ਖਾਊ, ਭੜਕਾਊ

ਅਈ – ਮੁਰਮਈ, ਵਿਸ਼ੱਈ, ਮੁਗ਼ਲਈ, ਸ਼ੱਰਈ।

ਆਉਂ – ਦਬਾਉ, ਫੈਲਾਉ, ਚੜਾਉ, ਵਰਤਾਉ

ਆਈ – ਗਹਿਰਾਈ, ਬੁਰਿਆਈ, ਵਡਿਆਈ, ਚੰਗਿਆਈ, ਗੁਰਿਆਈ।

ਅਈਆ – ਰਵੱਈਆ, ‘ ਗਵੱਈਆ, ਭਣਵਈਆ, ਉਸਰੱਈਆ।

ਆਕ – ਚਾਲਾਕ, ਤੈਰਾਕ, ਖਤਰਨਾਕ, ਗ਼ਮਨਾਕ

ਆਨੀ – ਅਗਿਆਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਨੂਰਾਨੀ, ਜਬਾਨੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ

ਆਣੀ – ਜਿਠਾਣੀ, ਦਿਰਾਣੀ, ਚੌਧਰਾਣੀ, ਖਤਰਾਣੀ

ਅਹਿਰਾ – ਕਛਹਿਰਾ, ਇਕਹਿਰਾ, ਦੁਪਹਿਰਾ, ਸੁਨਹਿਰਾ।

ਆਰ – ਚਮਤਕਾਰ, ਦਾਤਾਰ, ਲੁਹਾਰ, ਚਮਾਰ

ਆਲੂ – ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਝਗੜਾਲੂ, -ਸ਼ਰਮਾਲੂ

ਆਲ – ਕਿਰਪਾਲ, ਦਿਆਲ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸਤਪਾਲ

ਆਵਲੀ – ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਸ਼ੌਕਤਾਵਲੀ, ਬੰਸਾਵਲੀ, ਚਿਤਰਾਵਲੀ

ਆਉ – ਦਬਾਉ, ਫੈਲਾਉ, ਵਰਤਾਓ।

ਆਵਣ- ਸਜਾਵਟ, ਥਕਾਵਟ, ਫੁਲਾਵਟ, ਰੁਕਾਵਟ

ਈਨ – ਸ਼ੌਕੀਨ, ਰੰਗੀਨ, ਮਲੀਨ, ਕੁਲੀਨ

ਏਲੀ – ਹਥੇਲੀ, ਗੁਲੇਲੀ, ਚਮੇਲੀ, ਰਵੇਲੀ

ਈਲਾ – ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਰੰਗੀਲਾ, ਭੜਕੀਲਾ, ਜੋਸ਼ੀਲਾ

ਏਰਾ – ਹਨ੍ਹੇਰਾ, ਸਵੇਰਾ, ਲੁਟੇਰਾ, ਚੰਗੇਰਾ।

ਈਆ – ਟਕਸਾਲੀਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਦੁਸਾਲੀਆ

ਸ – ਖਟਾਸ, ਮਿਠਾਸ, ਨਿਕਾਸ

ਸਾਜ਼ – ਘੜੀਸਾਜ਼, ਜਿਲਦਸਾਜ਼, ਜਾਲਸਾਜ਼

ਸਤਾਨ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ

ਹਾਰੀ – ਲੱਕੜਹਾਰੀ, ਟੂਣੇਹਾਰੀ, ਲਿਖਣਹਾਰੀ।

ਹਾਰ – ਹੋਣਹਾਰ, ਪਾਲਣਹਾਰ, ਰੱਖਣਹਾਰ, ਸਿਰਜਨਹਾਰ

ਹੀਣ – ਕਰਮਹੀਣ, ਬਲਹੀਣ, ਧਨਹੀਣ, ਰੂਪਹੀਣ

ਕ – ਲੇਖਕ, ਪਾਠਕ, ਬਾਲਕ, ਪਾਲਕ, ਸਮਾਜਕ

pdf Agetar pichhetar in punjabi

ਕਾਰੀ – ਫੁੱਲਕਾਰੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਗੁਣਕਾਰੀ

ਕਾਰ – ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ

ਖ਼ੋਰ – ਹਰਾਮਖ਼ੋਰ, ਚੁਗਲਖ਼ੋਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ

ਗੀ – ਰਵਾਨਗੀ, ਦਿਲੱਗੀ, ਗੰਦਗੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ

ਗੀਰ – ਰਾਹਗੀਰ, ਆਲਮਗੀਰ, ਦਿਲਗੀਰ

ਗਰ – ਜ਼ਾਦੂਗਰ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਸ਼ਿਗਲੀਗਰ

ਗਾਰ – ਯਾਦਗਾਰ, ਮਦਦਗਾਰ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ

ਚਾਰੀ – ਲੋਕਾਚਾਰੀ, ਪ੍ਰਹੁਣਾਚਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ

ਚੀ – ਖਜਾਨਚੀ, ਤੋਪਚੀ, ਮਸ਼ਾਲਚੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ

ਣਾ – ਘਟਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ, ਵੇਖਣਾ

ਨ – ਪੰਜਾਬਣ, ਪੁਜਾਰਨ, ਜੋਗਨ, ਗੁਆਂਢਣ

ਣੀ- ਸੰਤਣੀ, ਨੱਟਣੀ, ਰਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ, ਤੱਕਣੀ

ਨਾ – ਕਰਨਾ, ਜਾਣਨਾ, ਪਹਿਚਾਣਨਾ, ਸੁਣਨਾ

ਨੀ – ਕਰਨੀ, ਭਰਨੀ, ਜਾਦੂਗਰਨੀ, ਫਕੀਰਨੀ

ਤ – ਸੰਗਤ, ਪੰਡਤ, ਰੰਗਤ

ਤਾ – ਮੰਗਤਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਮੂਰਖਤਾ

ਤਾਈ – ਮਿੱਤਰਤਾਈ, ਮੂਰਖਤਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ

ਦਾਰ – ਜ਼ਮਾਦਾਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ

ਦਾਨ – ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਫੁੱਲਦਾਨ, ਖ਼ਾਨਦਾਨ

ਦਾਇਕ – ਅਸਰਦਾਇਕ, ਸੁਖਦਾਇਕ, ਲਾਭਦਾਇਕ, ਦੁਖਦਾਇਕ

ਪਣ – ਬਚਪਣ, ਭੋਲਾਪਣ, ਵੱਡਪਣ, ਬਾਲਪਣ

ਪੁੱਣਾ – ਸਾਊਪੁਣਾ, ਢੀਠਪੁਣਾ, ਗੁੰਡਪੁਣਾਂ, ਮੁੰਡਪੁਣਾਂ

ਬਾਨ – ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੀਆਬਾਨ, ਬਾਗ਼ਬਾਨ

ਬਾਜ਼ – ਚਾਲਬਾਜ਼, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਜੂਏਬਾਜ਼, ਜੰਗਬਾਜ਼

ਮਾਰ – ਚੂਹੇਮਾਰ, ਮੱਛਰਮਾਰ, ਬਿੱਲੀਮਾਰ, ਸ਼ੇਰਮਾਰ

ਮੰਦ – ਅਕਲਮੰਦ, ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ, ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ

ਮਾਨ – ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ

ਲ – ਕਿਰਪਾਲ, ਜਿੰਦਲ, ਦਿਆਲ

ਲੂ – ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਦਿਆਲੂ, ਸ਼ਰਮਾਲੂ

ਲਾ – ਅਗਲਾ, ਪਿਛਲਾ, ਲਾਡਲਾ, ਉਹਲਾ

ਵਾ – ਜਲਵਾ, ਬੁਲਾਵਾ, ਭੁਲਾਵਾ, ਵਿਖਾਵਾ

ਵਾਂ – ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਖਵਾਂ, ਮੰਗਵਾਂ, ਚੋਣਵਾਂ

ਵਰ – ਤਾਕਤਵਰ, ਨਾਮਵਰ, ਜਾਨਵਰ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ

ਵਟ – ਸਜਾਵਟ, ਫੁਲਾਵਟ, ਰੁਕਾਵਟ, ਮਿਲਾਵਟ

ਵੰਤੀ – ਲਾਜਵੰਤੀ, ਤੇਜ਼ਵੰਤੀ, ਬਲਵੰਤੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ

ਵੰਦ – ਲੋੜਵੰਦ, ਸ਼ਕਲਵੰਦ, ਭਾਈਵੰਦ

ਵਾਨ – ਬਲਵਾਨ, ਰਥਵਾਨ, ਕੋਚਵਾਨ, ਸੋਝੀਵਾਨ

ਵਾਲ – ਕੋਤਵਾਲ, ਭਾਈਵਾਲ, ਮਹੀਂਵਾਲ

ਵੀ – ਤਪੱਸਵੀ, ਧਾੜਵੀ, ਬੁਲਾਵੀ

ਵਾਲਾ – ਦੁੱਧਵਾਲਾ, ਵਾਜੇਵਾਲਾ, ਸਬਜੀਵਾਲਾ

ੜ – ਭੁੱਖੜ, ਛੁੱਟੜ, ਪੱਗੜ

ੜਾ – ਬੱਚੜਾ, ਚਰਖੜਾ, ਤਕੜਾ, ਬੁੱਢੜਾ

ੜੀ – ਸੰਦੂਕੜੀ, ਛਾਬੜੀ, ਕੋਠੜੀ

Read Also

%d