punjabi grammar MCQ 2 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ( punjabi grammar MCQ 2 ) : ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ REET PRI, REET MAINS, 2nd GRADE, 1st GRADE, PUNJABTET, CTET, PUNJAB POLICE ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

Contents

punjabi grammar MCQ 2

1. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ|
(ੳ) ਮਲਵਈ
(ਅ) ਦੁਆਬੀ
(ੲ) ਮਾਝੀ
(ਸ) ਪੋਠੋਹਾਰੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

2. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ|
(ੳ) ਫ਼ਾਰਸੀ
(ਅ) ਦੇਵਨਾਗਰੀ
(ੲ) ਰੋਮਨ
(ਸ) ਗੁਰਮੁਖੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

3. ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ|
(ੳ) 35
(ਅ) 40
(ੲ) 93
(ਸ) 41
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – ੳ

4. ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈ|
(ੳ) ਖ਼
(ਅ) ਰ
(ੲ) ਜ
(ਸ) ਪਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

5. ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ|
(ੳ) ਤਿੰਨ
(ਅ) ਦਸ
(ੲ) ਪੰਜ
(ਸ) ਬਾਰਾਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

6. ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ|
(ੳ) ੳ, ਅ,
(ਅ) ਯ, ਰ
(ੲ) ਨ, ਮ
(ਸ) ਸ਼, ਖ਼
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

7. ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ|
(ੳ) ਦਸ
(ਅ) ਬਾਰਾਂ
(ੲ) ਤਿੰਨ
(ਸ) ਅੱਠ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

8. ‘ ਅਂ ਨਾਲ ਲਗਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ|
(ੳ) ਲਾਂ, ਬਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ
(ਅ) ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਕਨੌੜਾ
(ੲ) ਔਕੜ, ਦੂਲੈਂਕੜ, ਹੋੜਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

9. ਨਾਂਵ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ|
(ੳ) ਚਾਰ
(ਅ) ਛੇ
(ੲ) ਪੰਜ
(ਸ) ਸੱਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

10. ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|
(ੳ) ਛੇ
(ਅ) ਪੰਜ
(ੲ) ਚਾਰ
(ਸ) ਸੱਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

11. ‘ ੲ’ ਨਾਲ ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ|
(ੳ) ਚਾਰ
(ਅ) ਦੋ
(ੲ) ਤਿੰਨ
(ਸ) ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

12. ਲਗਾਖਰ ਹਨ-
(ੳ) ਕੰਨਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ (ਅ) ਔਕੜ, ਦੂਲੈਂਕੜ, ਅੱਧਕ
(ੲ) ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਔਕੜ
(ਸ) ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅੱਧਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

13. ਤੇਲ, ਆਪ, ਰੇਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ|
(ੳ) ਖਾਸ ਨਾਂਵ
(ਅ) ਪਦਾਰਥ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ
(ੲ) ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ
(ਸ) ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਂਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

14. ਮੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ|
(ੳ) ਲੰਮਾ
(ਅ) ਪਤਲਾ
(ੲ) ਭਾਗ
(ਸ) ਤਿੱਖਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

15. ‘ ਅੰਨ੍ਹਾ ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ|
(ੳ) ਥਾਣਾ
(ਅ) ਅਨਾੜੀ
(ੲ) ਸੁਜਾਖਾ
(ਸ) ਸਿਆਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

16. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ ਸੁਆਰਥ ਦਾਸਮਾਨਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ|
(ੳ) ਮਤਲਬ
(ਅ) ਗਰਜ਼
(ੲ) ਗ
(ਸ) ਮੂਰਖ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

17. ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਚੁਣੇ|
(ੳ) ਵਖਰਾ
(ਅ) ਅਜ਼ੀਬ
(ੲ) ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ
(ਸ) ਤਿੰਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

18. ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ-
(ੳ) ਕਰਨੀ ਭਰਨੀ
(ਅ) ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ
(ੲ) ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ
(ਸ) ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

19. ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਾ-
(ੳ) ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ
(ਅ) ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋਣਾ
(ੲ) ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੋ ਜਾਣਾ
(ਸ) ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪਾਉਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

20. ਖੁੰਬ ਠੱਪਣੀ-
(ੳ) ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ
(ਅ) ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਣਾ
(ੲ) ਮਾਰ ਦੇਣਾ
(ਸ) ਆਕੜ ਭੰਨਣੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

21. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ|
(ੳ) ਬਿਸਾਖੀ
(ਅ) ਵਿਸਾਖੀ
(ੲ) ਬੈਸਾਖੀ
(ਸ) ਵੇਸਾਖੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

22. ‘ ਓਪਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ|
(ੳ) ਬੇਗਾਨਾ
(ਅ) ਉਪਰਾਲਾ
(ੲ) ਭਲਾਈ
(ਸ) ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

23. ਸੂਖਮ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ|
(ੳ) ਨਾਜ਼ੁਕ
(ਅ) ਸਥੂਲ
(ੲ) ਕੋਮਲ
(ਸ) ਕੋਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

24. ਅਨਾਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|
(ੳ) ਐੱਨ
(ਅ) ਅ
(ੲ) ਅਨਾ
(ਸ) ਅਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

25. ਅਨਪੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਗੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
(ੳ) ਅ
(ਅ ) ਕੇ ਐਨ
(ੲ) ਅਣ
(ਸ) ਅਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

26. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ|
(ੳ) ਬਾਗੀ
(ਅ) ਦੋਹੀ
(ੲ) ਅਪਰਾਧੀ
(ਸ) ਦਾਗੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

27. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ|
(ੳ) ਜਿੰਦਗੀ
(ਅ) ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ
(ੲ) ਲਹਿਰ
(ਸ) ਵੈਹਮ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

28. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ|
(ੳ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸ਼ੈਲੀ
(ੲ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼
(ਸ) ਸਰਧਾਪੂਰਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

29. ਜਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਇਕੋ ਅੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ
(ਅ) ਇੰਟ ਚੁੱਕਦੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤਿਆਰ
(ੲ) ਇਹਨਾ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ।
(ਸ) ਟੀਸਬਗਲੋ ਕੁਝ ਨਾ ਫੋਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

30. ਬਦੋਬਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਖਾਣ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਸੋ ਚਾਚਾ ਤੇ ਇਕ ਪਿਉ, ਸੌ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਇਕ ਘਿਊ
(ਅ) ਸੱਜਣ ਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
(ੲ) ਸੱਦੀ ਨਾਬੁਲਾਈ ਤੇ ਮੈ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ
(ਸ) ਸੌਂਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

punjabi grammar MCQ

punjabi grammar MCQ 1Read NOw
punjabi grammar MCQ 2Read NOw
punjabi grammar MCQ 3Read NOw
punjabi grammar MCQ 4Read NOw
punjabi grammar MCQ 5Read NOw
punjabi grammar MCQ 6Read NOw
punjabi grammar MCQ 7Read NOw
punjabi grammar MCQ 8Read NOw
punjabi grammar MCQ 9Read NOw
punjabi grammar MCQ 10Read NOw
punjabi grammar MCQ 11Read NOw
punjabi grammar MCQ 12Read NOw
punjabi grammar MCQ 13Read NOw
punjabi grammar MCQ 14Read NOw
punjabi grammar MCQ 15Read NOw
punjabi grammar MCQ 16Read NOw
punjabi grammar MCQ 17Read NOw
punjabi grammar MCQ 18Read NOw
punjabi grammar MCQ 19Read NOw
punjabi grammar MCQ 20Read NOw
punjabi grammar MCQ 21Read NOw
punjabi grammar MCQ 22Read NOw
punjabi grammar MCQ 23Read NOw
punjabi grammar MCQ 24Read NOw
punjabi grammar MCQ 25Read NOw
punjabi grammar MCQ 26Read NOw
punjabi grammar MCQ 27Read NOw
punjabi grammar MCQ 28Read NOw
punjabi grammar MCQ 29Read NOw
punjabi grammar MCQ 30Read NOw
punjabi grammar MCQ 31Read NOw
punjabi grammar MCQ 32Read NOw
punjabi grammar MCQ 33Read NOw
punjabi grammar MCQ 34Read NOw
punjabi grammar MCQ 35Read NOw
punjabi grammar MCQ 2

Read Now


30 thoughts on “punjabi grammar MCQ 2 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ”

Leave a Reply

%d