punjabi grammar MCQ 6 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ( punjabi grammar MCQ 6 ) : ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ REET PRI, REET MAINS, 2nd GRADE, 1st GRADE, PUNJABTET, CTET, PUNJAB POLICE ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

Contents

punjabi grammar MCQ 6

1. ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ
(ਅ) ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ
(ੲ) ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ
(ਸ) ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

2. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?
(ੳ) ਤ ਥ ਦ ਧ
(ਅ) ਤ ਬ ਦ ਧ
(ੲ) ਤ ਥ ਘ ਦ
(ਸ) ਤ ਥ ਦ ਮ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

3. ਉਹ ਵਰਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਸਵੱਰ
(ਅ) ਵਿਅੰਜਨ
(ੲ) ਅਨੁਨਾਸਿਕ
(ਸ) ਦੁੱਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (e)

4. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?
(ੳ) ਕ ਥ ਗ ਘ
(ਅ) ਕ ਖ ਚ ਗ
(ੲ) ਕ ਖ ਗ ਘ
(ਸ) ਕ ਖ ਗ ਜ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ –(ੲ)

5. ਵਚਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਵਾਕ ਵਿਚਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂਵ
(ਅ) ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
(ੲ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ
(ਸ) ਨਾਂਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ –

6. ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੇਤਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ਪ੍ਰਾਪਤ
(ਅ) ਪਰਦੇਸ
(ੲ) ਪਰਚਾ
(ਸ) ਪ੍ਰਵਾਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

7. ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ?
(ੳ) ਜਾਲਸਾਜ਼
(ਅ) ਅਪਵਾਨ
(ੲ) ਸ਼ਰਧਾਲੂ
(ਸ) ਗੁਣਵੰਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

8. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ ਔਖ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਬਿਪਤਾ
(ਅ) ਰੁਕਾਵਟ
(ੲ) ਮੁਸ਼ਕਲ
(ਸ) ਸੌਖ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

9. ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਚਾਲਾਕ (ਅ) ਸਿੱਧਾ
(ੲ) ਸਾਊ (ਸ) ਮੰਦਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

10. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ-ਅਰਥੀ ਹੈ?
(1) ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਕਾਹਦੀ
(2) ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ।
(ੳ) ਸੱਚੇ
(ਅ) ਬੰਦੇ
(ੲ) ਸੰਗ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

11. ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਪਿਛੇਤੀ
(ਅ) ਅਗੇਤੀ
(ੲ) ਸਮੇਂ ਸਿਰ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

12 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ‘ ਅਧਿਆਪਕ ’ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂਵ ਹੈ
(ੳ) ਆਮ ਨਾਂਵ
(ਅ) ਖਾਸ ਨਾਂਵ
(ੲ) ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ
(ਸ) ਭਾਵ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

13. ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਂਵ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਨਿੱਜਵਾਚਕ
(ਅ) ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ
(ੲ) ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ
(ਸ) ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

14. ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ
(ਅ) ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ
(ੲ) ਨਿਸ਼ਚੇਤਵਾਚਕ
(ਸ) ਗੁਣਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

15. ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਕਾਰਨਵਾਚਕ
(ਅ) ਸਥਾਨਵਾਚਕ
(ੲ) ਕਾਲਵਾਚਕ
(ਸ) ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

16. ਹਾਇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ! ਕਿਹਾ ਲਈ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਹੈ।? ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।- ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸ ਭਾਵ
(ੳ) ਖੁਸ਼ੀ
(ਅ) ਗਮੀ
(ੲ) ਹੈਰਾਨੀ
(ਸ) ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

17. ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਵਾਕ-
(ੳ) ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਹੈ
(ਅ) ਵਿਸਮੈਵਾਚਕ ਹੈ
(ੲ) ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਹੈ
(ਸ) ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

18. ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ?
(ੳ) ਸਾਧਾਰਨ
(ਅ) ਮਿਸ਼ਰਿਤ
(ੲ) ਸੰਯੁਕਤ
(ਸ) ਵਿਸਮੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

19. ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ‘ ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ’ ਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ਕਾਮਾ
(ਅ) ਬਿੰਦੀ
(ੲ) ਪੁੱਠਾ ਕਾਮਾ
(ਸ) ਫੌਂਟ ਮਰੋੜੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

20. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ
(ਅ) ਕਾਮਾ
(ੲ) ਬਿੰਦੀ ਕਾਮਾ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

21 ਜਦੋਂ. ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
(ੳ) ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟਣਾ
(ਅ) ਕਬਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣਾ
(ੲ) ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ
(ਸ) ਕਲੇਜਾ ਕੰਬ ਜਾਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

22. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
(ੳ) ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨਾ
(ਅ) ਦੰਦ ਪੀਹਣਾ
(ੲ) ਦੰਦ ਵੱਜਣੇ
(ਸ) ਦੋਜ਼ਖ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

23. ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਰਾਇਣ ਆਏਂ ਅਖਾਣ ਕਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ
(ਅ) ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਮਰਭਾਵੀ ਸੁਭਾਵ ਲਈ
(ੲ) ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ
(ਸ) ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

24. ‘ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਅਖਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
(ੳ) ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ
(ਅ) ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਵੇ
(ੲ) ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦੇਣ
(ਸ) ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦੇਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ –

25. ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ?
(ੳ) ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ
(ਅ) ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ
(ੲ) ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ
(ਸ) ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

26. ਓਪਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ
(ਅ) ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ
(ੲ) ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
(ਸ) ਪੂਜਨੀਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

27. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਜੀ
(ਅ) ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ
(ੲ) ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ
(ਸ) ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

ਭਾਰ ਨੂਮਾਨ ਜੀ ਇ
28. ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਖੇੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਮਾ, ਦੇਸ਼, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਮੰਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰ੍ਹੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
(ੳ) ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ
(ਅ) ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
(ੲ) ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ
(ਸ) ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਟਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

29. ‘ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ?
(ੳ) ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ
(ਅ) ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣਾ
(ੲ) ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ
(ਸ) ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

30. ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
(ੳ) ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ
(ਅ) ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ
(ੲ) ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਗੱਲ
(ਸ) ਦੁਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

punjabi grammar MCQ

punjabi grammar MCQ 1Read NOw
punjabi grammar MCQ 2Read NOw
punjabi grammar MCQ 3Read NOw
punjabi grammar MCQ 4Read NOw
punjabi grammar MCQ 5Read NOw
punjabi grammar MCQ 6Read NOw
punjabi grammar MCQ 7Read NOw
punjabi grammar MCQ 8Read NOw
punjabi grammar MCQ 9Read NOw
punjabi grammar MCQ 10Read NOw
punjabi grammar MCQ 11Read NOw
punjabi grammar MCQ 12Read NOw
punjabi grammar MCQ 13Read NOw
punjabi grammar MCQ 14Read NOw
punjabi grammar MCQ 15Read NOw
punjabi grammar MCQ 16Read NOw
punjabi grammar MCQ 17Read NOw
punjabi grammar MCQ 18Read NOw
punjabi grammar MCQ 19Read NOw
punjabi grammar MCQ 20Read NOw
punjabi grammar MCQ 21Read NOw
punjabi grammar MCQ 22Read NOw
punjabi grammar MCQ 23Read NOw
punjabi grammar MCQ 24Read NOw
punjabi grammar MCQ 25Read NOw
punjabi grammar MCQ 26Read NOw
punjabi grammar MCQ 27Read NOw
punjabi grammar MCQ 28Read NOw
punjabi grammar MCQ 29Read NOw
punjabi grammar MCQ 30Read NOw
punjabi grammar MCQ 31Read NOw
punjabi grammar MCQ 32Read NOw
punjabi grammar MCQ 33Read NOw
punjabi grammar MCQ 34Read NOw
punjabi grammar MCQ 35Read NOw

6 thoughts on “punjabi grammar MCQ 6 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ”

Leave a Reply

%d