punjabi grammar MCQ 11 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ( punjabi grammar MCQ 11 ) : ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ REET PRI, REET MAINS, 2nd GRADE, 1st GRADE, PUNJABTET, CTET, PUNJAB POLICE ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

Contents

punjabi grammar MCQ 11

1. ਬਾਲੜੀ, ਸੰਦੂਕੜੀ, ਗਾਲੜੀ ਵਿੱਚ ’ ੜੀ ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਹੈ?
(ੳ) ਬਾਲ
(ਅ) ਸੰਦੂਕ
(ੲ) ਗਾਲੜ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

2. ਜੇਕਰ ’ ਹਾਣੀ ’ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ‘ ਨ’ ਲਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
(ੳ) ਸਹੇਲੀ
(ਅ) ਹਮ-ਉਪਰ
(ੲ) ਹਸ-ਸਾਥਨ
(ਸ) ਹਾਣਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

3. ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ ਣ’ ਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲਗ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਤਰੀ-ਖੱਤਰਾਣੀ, ਹਾਣੀ-ਹਾਣਨ ਆਦਿ-
(ੳ) ਸਿਹਾਰੀ
(ਅ) ਮੁਕਤਾ
(ੲ) ਬਿਹਾਰੀ
(ਸ) ਟਿੱਪੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

4. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ
(ਅ) ਸੋਟਾ-ਸੋਟੀ
(ੲ) ਰਾਜਾ-ਰਾਣੀ
(ਸ) ਨਾਈ-ਨਾਇਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

5. ‘ ਚਰਖੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਪੁਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
(ੳ) ਚਰਖਾ
(ਅ) ਧਾਗੇ
(ੲ) ਪੂਣੀਆਂ
(ਸ) ਸੂਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

6. ਸਪੇਰਾ-ਸਪੇਰਨ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ‘ ਣ’ ਲਗਾ ਕੇ
(ਅ) ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ
(ੲ) ਕੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ ਨ’ ਲਾ ਕੇ
(ਸ) ‘ ਨ’ ਲਾ ਕੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

7. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ‘ ਈਆਂ ’ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਲਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
(ੳ) ਮੁਕਤਾ ਰੱਖ ਕੇ
(ਅ) ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ’ ‘
(ੲ) ਅੱਗੇ’ ਨ ‘ ਲਗਾਉਣਾ
(ਸ) ਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ’ ਨ ‘ ਜਾਂ’ ਣ ‘ ਲਗਾ ਕੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

8. ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਲੰਬੀ
(ਅ) ਆਸਾਨ
(ੲ) ਗੁੰਝਲਦਾਰ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

9. ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
(ਅ) ਭੈਣ-ਭਰਾ
(ੲ) ਭਾਣਜਾ-ਭਾਣਜੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

10. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਔਰਤ
(ਅ) ਤੀਵੀਂ
(ੲ) ਕੁੜੀ
(ਸ) ਮਰਦ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

11. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ਼ੋ ਪੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਰਾਜਾ
(ਅ) ਫਕੀਰ
(ੲ) ਮੰਗੇਤਰ
(ਸ) ਜੋਗੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

ling in punjabi important questions

12. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਸੇਠਾਣੀ
(ਅ) ਜਵਾਈ
(ੲ) ਮੁਗਲਾਣੀ
(ਸ) ਸੇਵਕਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

13. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਮਰਦ
(ਅ) ਸਾਧੂ
(ੲ) ਬਾਂਦਰ
(ਸ) ਮੁੰਡਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

14. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ਆਪਣਾ
(ਅ) ਕਾਲਾ
(ੲ) ਗਾਇਕਾ
(ਸ) ਨੀਲਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

15. ‘ ਮਹੰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਲਿਖੋ
(ੳ) ਮਹੰਤੀ
(ਅ) ਮਹੰਤ
(ੲ) ਮਹੰਤਵੀ
(ਸ) ਮਹੰਤਣੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

16. ‘ ਫ਼ਕੀਰਨੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ?
(ੲ) ਮਹਾਤਮਾ
(ਸ) ਸੰਤ
(ੳ) ਫਕੀਰਾਂ
(ਅ) ਫ਼ਕੀਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

17. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ’ ਣੀ ‘ ਲਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
(ੲ) ਹਾਣੀ
(ੳ) ਮਿਸ਼ਰਾਣੀ
(ਅ) ਪਾਣੀ
(ਸ) ਢਾਣੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

18. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਰ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਹੈ?
(ੳ) ਕੁਰਸੀ
(ਅ) ਕਮਰਾ
(ੲ) ਕੁੱਕੜ
(ਸ) ਚਾਦਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

19. ਬਾਬਾ-ਬਾਬੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
(ੳ) ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ
(ਅ) ਕੰਨਾ ਤੇ ਲਾਂ
(ੲ) ਅੱਧਕ
(ਸ) ਲਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾ, ਯੋਜਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

20. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ-ਵਚਨ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ’ ਰਾਣੀ, ਕਾਲੀ ’ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ’ ਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਨਗੇ?
(ੳ) ਰਾਣੀ, ਕਾਲੀ
(ਅ) ਰਾਣੇ-ਕਾਲੇ
(ੲ) ਰਾਣੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ
(ਸ) ਰਾਣਾਂ, ਕਾਲਾਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

vachan in punjabi important questions

21. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਵਚਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
(ੳ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ
(ਅ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ
(ੲ) ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ
(ਸ) ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

22. ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ’ ਵਾਂ ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਕਵਿਤਾ
(ਅ) ਘੋੜਾ
(ੲ) ਮੇਜ਼
(ਸ) ਕਹਾਣੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

23. ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਲਿੰਗ
(ਅ) ਨਾਂਵ
(ੲ) ਕਿਰਿਆ
(ਸ) ਯੋਜਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

24. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਦੀਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ?
(ੳ) ਚਾਰ
(ਅ) ਦੋ
(ੲ) ਪੰਜ
(ਸ) ਤਿੰਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

25. ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾਵੇਂ ਜਾਂ ਨਰ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸ਼ਬਦ
(ਅ) ਵਾਕ
(ੲ) ਪੁਲਿੰਗ
(ਸ) ਲਿੰਗ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

26. ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਨਾਨੇ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਲਿੰਗ
(ਅ) ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
(ੲ) ਵਾਕ
(ਸ) ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

27. ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਸਾਲਾ/ ਪਿਉ
(ਅ) ਇੱਟ/ ਅੱਗ
(ੲ) ਸੇਰਨੀ/ ਹਥਨੀ
(ਸ) ਥਾਲੀ/ ਹਥੋੜੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

28. ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਬੰਗਾਲੀ
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕਾ
(ੲ) ਕੁੜਮ
(ਸ) ਮਾਲਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

29. ਬਾਪੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਤਾਈ
(ਅ) ਚਾਚੀ
(ੲ) ਮਾਤਾ
(ਸ) ਬੇਬੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

30. ਮੁਟਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਪੁਲਿੰਗ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਗਭਰੂ
(ਅ) ਮੁੰਡਾ
(ੲ) ਭਰਾ
(ਸ) ਪਤੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

Read Now

punjabi grammar MCQ 1Read NOw
punjabi grammar MCQ 2Read NOw
punjabi grammar MCQ 3Read NOw
punjabi grammar MCQ 4Read NOw
punjabi grammar MCQ 5Read NOw
punjabi grammar MCQ 6Read NOw
punjabi grammar MCQ 7Read NOw
punjabi grammar MCQ 8Read NOw
punjabi grammar MCQ 9Read NOw
punjabi grammar MCQ 10Read NOw
punjabi grammar MCQ 11Read NOw
punjabi grammar MCQ 12Read NOw
punjabi grammar MCQ 13Read NOw
punjabi grammar MCQ 14Read NOw
punjabi grammar MCQ 15Read NOw
punjabi grammar MCQ 16Read NOw
punjabi grammar MCQ 17Read NOw
punjabi grammar MCQ 18Read NOw
punjabi grammar MCQ 19Read NOw
punjabi grammar MCQ 20Read NOw
punjabi grammar MCQ 21Read NOw
punjabi grammar MCQ 22Read NOw
punjabi grammar MCQ 23Read NOw
punjabi grammar MCQ 24Read NOw
punjabi grammar MCQ 25Read NOw
punjabi grammar MCQ 26Read NOw
punjabi grammar MCQ 27Read NOw
punjabi grammar MCQ 28Read NOw
punjabi grammar MCQ 29Read NOw
punjabi grammar MCQ 30Read NOw
punjabi grammar MCQ 31Read NOw
punjabi grammar MCQ 32Read NOw
punjabi grammar MCQ 33Read NOw
punjabi grammar MCQ 34Read NOw
punjabi grammar MCQ 35Read NOw
%d