punjabi grammar MCQ 4 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ( punjabi grammar MCQ 4 ) : ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ REET PRI, REET MAINS, 2nd GRADE, 1st GRADE, PUNJABTET, CTET, PUNJAB POLICE ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

Contents

punjabi grammar MCQ 4

1. ੳ, ਅ, ੲ, ਸ. ਹ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸਵੱਰ ਟੋਲੀ
(ਅ) ਮੁੱਖ ਟੋਲੀ
(ੲ) ਅੰਤਮ ਟੋਲੀ
(ਸ) ਨਵੀਨ ਟੋਲੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

2. ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ?
(ੳ) ਪੰਜ
(ਅ) ਚਾਰ
(ੲ) ਤਿੰਨ
(ਸ) ਦੋ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

3. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹਨ?
(ੳ) ਪੰਜ
(ਅ) ਚਾਰ
(ੲ) ਤਿੰਨ
(ਸ) ਦੋ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

4. ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਦਸ
(ਅ) ਅੱਠ
(ੲ) ਛੇ
(ਸ) ਚਾਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

5. ਜਿਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਔਕੜ
(ਅ) ਦੁਲੈਂਕੜ
(ੲ) ਆਂ
(ਸ) ਵਾਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

6. ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਨਾਂਵ
(ਅ) ਕਿਰਿਆ
(ੲ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
(ਸ) ਪੜਨਾਂਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

7. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਲ ਸਮੇਤ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਨਾਂਵ
(ਅ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
(ੲ) ਕਿਰਿਆ
(ਸ) ਪੜਨਾਂਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

8. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਦ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ?
(ੳ) ਲੜਕੀ
(ਅ) ਕੱਪੜਾ
(ੲ) ਰਾਮ
(ਸ) ਸਾਡੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

9. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ?
(ੳ) ਚਾਰ
(ਅ) ਪੰਜ
(ੲ) ਛੇ
(ਸ) ਅੱਠ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

10. ਅਰਥ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਯੋਜਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਚਾਰ
(ਅ) ਤਿੰਨ
(ੲ) ਦੋ
(ਸ) ਇੱਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

11. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ਹਮਸਫ਼ਰ
(ਅ) ਸਫ਼ਰ
(ੲ) ਸੜਕ
(ਸ) ਕਣਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (8)

12. ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ਸਮਾਜਕ
(ਅ) ਬਾਲਕ
(ੲ) ਅਣਥੱਕ
(ਸ) ਪਾਠਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

13. ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਬੰਜਰ
(ਅ) ਔੜ
(ੲ) ਝੜੀ
(ਸ) ਖੁਸ਼ਕੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

14. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ-ਅਰਥੀ ਹੈ?
(1) ਅਮਰੂਦ ਪੱਕਾ ਹੈ
(2) ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
(ੳ) ਅਮਰੂਦ
(ਅ) ਪੱਕਾ
(ੲ) ਹੈ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

15. ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ ਸਰੀਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਦੇਹ
(ਅ) ਜਿਸਮ
(ੲ) ਬਦਨ
(ਸ) ਦਿਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

16. ‘ ਅਮੀਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
(ੳ) ਰੱਜਿਆ-ਪੁੱਜਿਆ
(ਅ) ਧਨਵਾਨ
(ੲ) ਗਰੀਬ
(ਸ) ਬਲਵਾਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

17. ‘ ਧਰਤੀ’ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ
(ਅ) ਭੂਮੀ
(ੲ) ਗ੍ਰਹਿ
(ਸ) ਜ਼ਮੀਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

18. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ?
(ੳ) ਸੀਮਤ
(ਅ) ਅਸੀਮਤ
(ੲ) ਗਿਣਤੀਮੂਲਕ
(ਸ) ਥੋੜੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

19. ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ?
(ੳ) ਅੱਠ
(ਅ) ਸੱਤ
(ੲ) ਛੇ
(ਸ) ਪੰਜ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

20. ਗੁਣ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ
(ੳ) ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ
(ਅ) ਚੌਗੁਣਾ ਲਾਭ
(ੲ) ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚੌਲ
(ਸ) ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

21. ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਸੰਬੰਧਕ
(ਅ) ਯੋਜਕ
(ੲ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
(ਸ) ਵਿਸਮਿਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

22. ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ-ਇਹ ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ?
(ੳ) ਸੰਯੁਕਤ
(ੲ) ਸਾਧਾਰਨ
(ਅ) ਮਿਸ਼ਰਿਤ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

23. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਹਾਂ ਵਾਚਕ
(ਅ) ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ
(ੲ) ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

24. ਅਸ਼ਕੇ ! ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ! ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ?
(ੳ) ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ
(ਅ) ਪ੍ਰਸੰਸਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ
(ੲ) ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਿਸਮਿਕ
(ਸ) ਸੂਚਨਾਜਨਕ ਵਿਸਮਿਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

25. ਵਾਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਥਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਡੰਡੀ
(ਅ) ਬਿੰਦੀ
(ੲ) ਕੌਮਾ
(ਸ) ਦੁਬਿੰਦੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

26. ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਬਰੈਕਟ
(ਅ) ਕੋਮੇ
(ੲ) ਪੁੱਠੇ ਕੰਮੇ
(ਸ) ਡੈਸ਼
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

27. ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣੀਆਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
(ੳ) ਮਰ ਜਾਣਾ
(ਅ) ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ
(ੲ) ਦੋਸਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ
(ਸ) ਨਖਰੇ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

28. ‘ਕੰਨ ਭਰਨੇ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
(ੳ) ਦੂਰ-ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ
(ਅ) ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ
(ੲ) ਕੰਨਾ ਦਾ ਦੁਖਣਾ
(ਸ) ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

29. ਸੌਂਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਪੋਲੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਅਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
(ੳ) ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਦਾ ਬੱਝਣਾ
(ਅ) ਭੈੜੇ ਦੀ ਭੈੜੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ
(ੲ) ਸੌਂਪ ਦਾ ਡੰਗ ਸਹਿਣਾ
(ਸ) ਸੌਂਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

30. ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈਂ ਅਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
(ੳ) ਬਿਨਾ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ
(ਅ) ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ
(ੲ) ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ
(ਸ) ਸੱਦਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

punjabi grammar MCQ

punjabi grammar MCQ 1Read NOw
punjabi grammar MCQ 2Read NOw
punjabi grammar MCQ 3Read NOw
punjabi grammar MCQ 4Read NOw
punjabi grammar MCQ 5Read NOw
punjabi grammar MCQ 6Read NOw
punjabi grammar MCQ 7Read NOw
punjabi grammar MCQ 8Read NOw
punjabi grammar MCQ 9Read NOw
punjabi grammar MCQ 10Read NOw
punjabi grammar MCQ 11Read NOw
punjabi grammar MCQ 12Read NOw
punjabi grammar MCQ 13Read NOw
punjabi grammar MCQ 14Read NOw
punjabi grammar MCQ 15Read NOw
punjabi grammar MCQ 16Read NOw
punjabi grammar MCQ 17Read NOw
punjabi grammar MCQ 18Read NOw
punjabi grammar MCQ 19Read NOw
punjabi grammar MCQ 20Read NOw
punjabi grammar MCQ 21Read NOw
punjabi grammar MCQ 22Read NOw
punjabi grammar MCQ 23Read NOw
punjabi grammar MCQ 24Read NOw
punjabi grammar MCQ 25Read NOw
punjabi grammar MCQ 26Read NOw
punjabi grammar MCQ 27Read NOw
punjabi grammar MCQ 28Read NOw
punjabi grammar MCQ 29Read NOw
punjabi grammar MCQ 30Read NOw
punjabi grammar MCQ 31Read NOw
punjabi grammar MCQ 32Read NOw
punjabi grammar MCQ 33Read NOw
punjabi grammar MCQ 34Read NOw
punjabi grammar MCQ 35Read NOw
punjabi grammar MCQ 4

Read Now
14 thoughts on “punjabi grammar MCQ 4 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ”

Leave a Reply

%d