punjabi grammar MCQ 33 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ( punjabi grammar MCQ 33 ) : ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ REET PRI, REET MAINS, 2nd GRADE, 1st GRADE, PUNJABTET, CTET, PUNJAB POLICE ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

Contents

punjabi grammar MCQ 33

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉਤਰ ਚੁਣੋ?
1. ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਨਾਂਵ
(ਅ) ਪੜਨਾਂਵ
(ੲ) ਸੰਬੰਧਕ
(ਸ) ਵਿਸਮਿਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

2. ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ?
(ਅ) ;
(ੲ) !
(ਸ) ।।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

3. ਵਿਸਮਿਕ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਦੋ
(ਅ) ਅੱਠ
(ੲ) ਬਾਰਾਂ
(ਸ) ਨੌ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

4. ਵਿਸਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਪਰ! ਕਿਉਕਿ
(ਅ) ਤੇ! ਅਤੇ!
(ੲ) ਦਾ! ਦੇ! ਦੀ!
(ਸ) ਵੇ! ਨੀ! ਅੜਿਆ! ਸਾਬਾਸ਼!
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

5. ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਵੇ! ਨੀ! ਵੇ ਬੀਬਾ!
(ਅ) ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ-ਮੂੰਹ
(ੲ) ਕਾਸ਼
(ਸ) ਹਾਏ! ਹਾਏ!
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

6. ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ!
(ਅ) ਲਖ ਲਾਹਨਤ! ਸਾਬਾਸ਼!
(ੲ) ਹੈ! ਨੀ!
(ਸ) ਖਬਰਦਾਰ! ਉਏ!
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

7. ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ! ਅਫਸੋਸ! ਉਫ! ਵਿਸਮਿਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਵਾਚਕ
(ਅ) ਸ਼ੋਕ ਵਾਚਕ
(ੲ) ਸੂਚਨਾ ਵਾਚਕ
(ਸ) ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

8. ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸਮਿਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਕਾਸ਼! ਜੇ! ਹੇ ਦਾਤਾ!
(ਅ) ਆਓ ਨੀ! ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ
(ੲ) ਹਾਇ! ਉਇ
(ਸ) ਸੰਬੋਧਨੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

9. ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ! ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ! ਬੇਸ਼ਰਮ! ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਮਿਕ ਹਨ?
(ੳ) ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਵਾਚਕ
(ਅ) ਫਿਟਕਾਰ ਵਾਚਕ
(ੲ) ਸਤਿਕਾਰ-ਵਾਚਕ
(ਸ) ਸੰਬੋਧਨੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

10. ਅਸੀਸ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਜਿਊਦਾ ਰਹੁ! ਜੁਆਨੀਆਂ ਮਾਣੋ!
(ਅ) ਖਬਰਦਾਰ! ਵੇ! ਜੁਗ-ਜੁਗ ਜੀਵੇ!
(ੲ) ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ
(ਸ) ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਅਸ਼ਕੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

11. ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ! ਠਹਿਰ ਜਾਓ! ਹੁਸ਼ਿਆਰ! ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸਮਿਕ ਹਨ?
(ੳ) ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਵਾਚਕ
(ਅ) ਸੂਚਨਾ-ਵਾਚਕ
(ੲ) ਇੱਛਾ-ਵਾਚਕ
(ਸ) ਸ਼ੋਕ ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

punjabi grammar important questions

12. ਆਓ ਜੀ! ਇਆ ਨੂੰ! ਧੰਨ ਭਾਗ! ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਅਸੀਸ ਵਾਚਕ
(ਅ) ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਾਚਕ
(ੲ) ਆਦਰ ਸੂਚਕ
(ਸ) ਫਿਟਕਾਰ ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

13. ’ ਹੈਂ ’! ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ’ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਮਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋਈ ਹੈ?
(ੳ) ਫਿਟਕਾਰ ਵਾਚਕ
(ਅ) ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਾਚਕ
(ੲ) ਸੂਚਨਾ ਵਾਚਕ
(ਸ) ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

14. ‘ ਕਾਸ਼! ਮੈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ’ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸਮਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
(ੳ) ਇੱਛਾ ਵਾਚਕ
(ਅ) ਫਿਟਕਾਰ ਵਾਚਕ
(ੲ) ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਚਕ
(ਸ) ਅਸੀਸ ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

15. ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਸਦਕੇ ਓਇ ਤੇਰੇ! ਤੂੰ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ’ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸਮਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋਈ ਹੈ।
(ੳ) ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਾਚਕ
(ਅ) ਫਿਟਕਾਰ ਵਾਚਕ
(ੲ) ਅਸੀਸ ਵਾਚਕ
(ਸ) ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

16. ਬੀਬਾ! ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾ ਸੁਣ ’ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸਮਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ?
(ੳ) ਇੱਛਾ ਵਾਚਕ
(ਅ) ਆਦਰ ਸੂਚਕ
(ੲ) ਸੰਬੋਧਨੀ
(ਸ) ਸੂਚਨਾ ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

17.’ ਵਾਹ! ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ’ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸਮਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ?
(ੳ) ਅਸੀਸ ਵਾਚਕ
(ਅ) ਸੰਬੋਧਨੀ
(ੲ) ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਾਚਕ
(ਸ) ਸੂਚਨਾ ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

18. ਹੋ ਦਾਤਾ! ਹੇ ਕਰਤਾਰ!-ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਕਿਮ ਹਨ?
(ੳ) ਇੱਛਿਆ ਵਾਚਕ
(ਅ) ਅਸੀਸ ਵਾਚਕ
(ੲ) ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਾਚਕ
(ਸ) ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

19. ਪਾਣੀ ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ………………………… ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ ॥
(ੳ) ਠੀਕ
(ਅ) ਭਿਆਨਕ
(ੲ) ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਨਕ
(ਸ) ਜਾਇਜ਼
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

20. ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਕੀ ਹੈ?
(ੳ) ਅਗੇਤਰ
(ਅ) ਪਿਛੇਤਰ
(ੲ) ਅਲੰਕਾਰ
(ਸ) ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

21. ਕਟੌਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ?
(ੳ) ਜੋੜਨਾ
(ਅ) ਤੋੜਨਾ
(ੲ) ਉਤਾਰਨਾ
(ਸ) ਲਹੂਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

vishmik in punjabi important questions

22. ਪਹਿਲਾਂ ’ ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਟਨ ’ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ?
(ੳ) ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ
(ਅ) ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਜ਼
(ੲ) ਅਰਸੂਤ
(ਸ) ਫਰੈਡਰਿਕ ਫਰੋਬਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

23. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ‘ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਚੰਗਾ
(ਅ) ਗੁਰਮੁਖ
(ਸ) ਨਮਕ
(ੲ) ਮਾੜਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

24. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ।
(ੳ) ਸਕੂਲ
(ਅ) ਗਲਾਸ
(ੲ) ਲੱਛਮੀ
(ਸ) ਰੇਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

25. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸਲਾਦ
(ਅ) ਸਾਈਕਲ
(ੲ) ਪੁੱਤਰ
(ਸ) ਅਲਮਾਰੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

26. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸ਼ਹਿਰ
(ਅ) ਸ਼ੇਰ
(ੲ) ਸ਼ੈਹਰ
(ਸ) ਸ਼ਹਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

27. ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆ ਅਰਥ ਹੈ?
(ੳ) ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣਾ
(ਅ) ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ
(ੲ) ਜਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ
(ਸ) ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

28. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਚੌਕੀਦਾਰ
(ਅ) ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ
(ੲ) ਸ਼ਰਮਨਾਕ
(ਸ) ਮਹਾਤਮਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

29. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਖਾਣ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਪਹਿਲੀ ਬੋਹਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣੀ
(ਅ) ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫਾਹਾ
(ੲ) ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਿਛੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
(ਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਪਰਾਇਆ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

30. ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਲੇ ਜਾਂ ਮਿਣੇ ਜਾਂ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਭਾਵ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ
(ਅ) ਨਿੱਜ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ
(ੲ) ਸਮੂਹ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ
(ਸ) ਪਦਾਰਥ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

Read Now

punjabi grammar MCQ 1Read NOw
punjabi grammar MCQ 2Read NOw
punjabi grammar MCQ 3Read NOw
punjabi grammar MCQ 4Read NOw
punjabi grammar MCQ 5Read NOw
punjabi grammar MCQ 6Read NOw
punjabi grammar MCQ 7Read NOw
punjabi grammar MCQ 8Read NOw
punjabi grammar MCQ 9Read NOw
punjabi grammar MCQ 10Read NOw
punjabi grammar MCQ 11Read NOw
punjabi grammar MCQ 12Read NOw
punjabi grammar MCQ 13Read NOw
punjabi grammar MCQ 14Read NOw
punjabi grammar MCQ 15Read NOw
punjabi grammar MCQ 16Read NOw
punjabi grammar MCQ 17Read NOw
punjabi grammar MCQ 18Read NOw
punjabi grammar MCQ 19Read NOw
punjabi grammar MCQ 20Read NOw
punjabi grammar MCQ 21Read NOw
punjabi grammar MCQ 22Read NOw
punjabi grammar MCQ 23Read NOw
punjabi grammar MCQ 24Read NOw
punjabi grammar MCQ 25Read NOw
punjabi grammar MCQ 26Read NOw
punjabi grammar MCQ 27Read NOw
punjabi grammar MCQ 28Read NOw
punjabi grammar MCQ 29Read NOw
punjabi grammar MCQ 30Read NOw
punjabi grammar MCQ 31Read NOw
punjabi grammar MCQ 32Read NOw
punjabi grammar MCQ 33Read NOw
punjabi grammar MCQ 34Read NOw
punjabi grammar MCQ 35Read NOw

5 thoughts on “punjabi grammar MCQ 33 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ”

Leave a Reply

%d