punjabi grammar MCQ 23 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ( punjabi grammar MCQ 23 ) : ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ REET PRI, REET MAINS, 2nd GRADE, 1st GRADE, PUNJABTET, CTET, PUNJAB POLICE ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

punjabi grammar MCQ 23

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ:
1. ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
(ੳ) ਦੋ
(ਅ) ਚਾਰ
(ੲ) ਤਿੰਨ
(ਸ) ਛੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

2. ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਂਵ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀ/ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
(ਅ) ਉੱਤਮ-ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
(ੲ) ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
(ਸ) ਨਾਂਵ-ਪੜਨਾਂਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

3. ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,
(ਅ) ਉਹ, ਅਸੀਂ, ਮੈਂ, ਸਾਡਾ
(ੲ) ਕਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ
(ਸ) ਕਿਸ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

4. ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ੲ) ਛੇ
(ਸ) ਅੱਠ
(ੳ) ਦੋ
(ਅ) ਤਿੰਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

5. ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਲੀਡਰ
(ਅ) ਬੁਲਾਰਾ
(ੲ) ਉੱਤਮ-ਪੁਰਖ
(ਸ) ਪੜਨਾਂਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

6. ਉੱਤਮ-ਪੁਰਖ ਚੁਣੋ?
(ੳ) ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ
(ਅ) ਤੂੰ, ਤੇਰਾ
(ੲ) ਮੈ, ਮੇਰਾ, ਸਾਡਾ
(ਸ) ਕੌਣ, ਕਦੋਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

7. ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਤੁਸੀਂ, ਉਹ
(ਅ) ਭਰਾ ਜੀ
(ੲ) ਉੱਤਮ-ਪੁਰਖ
(ਸ) ਮੱਧਮ-ਪੁਰਖ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

8. ਮੱਧਮ-ਪੁਰਖ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਤੂੰ, ਤੁਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ
(ਅ) ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ
(ਸ) ਉਹ, ਕੌਣ, ਕਦੋਂ
(ੲ) ਹਲਕਾ, ਭਾਰਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

9. ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਉੱਤਮ-ਪੁਰਖ
(ਅ) ਮੱਧਮ-ਪੁਰਖ
(ੲ) ਅੱਨਯ-ਪੁਰਖ
(ਸ) ਪੜਨਾਂਵ-ਪੁਰਖ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

10. ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾਂਵ ਕਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ, ਉੱਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
(ਅ) ਨਿੱਜ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
(ੲ) ਮੱਧਮ-ਪੁਰਖ
(ਸ) ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

11. ਨਿੱਜ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਆਪ, ਆਪਸ
(ਅ) ਉਹ, ਉਹਨਾਂ
(ੲ) ਤੁਸੀ
(ਸ) ਕੌਣ, ਕਿਸ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

Contents

punjabi grammar important questions

12. ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਂਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯੋਜਕ ਵਾਂਗ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਉਹ
(ੳ) ਨਿੱਜ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
(ਅ) ਮੱਧਮ-ਪੁਰਖ ਪੜਨਾਂਵ
(ੲ) ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
(ਸ) ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

13. ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਆਪ
(ਅ) ਉਸ ਨੂੰ
(ੲ) ਜੋ, ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ
(ਸ) ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

14. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਉਹ, ਅਸੀਂ
(ਅ) ਤੁਸੀ, ਮੈਂ
(ੲ) ਕੀ, ਕਿਹੜਾ, ਕੌਣ
(ਸ) ਮੈਂ, ਕੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

15. ਨਿਸਚੇ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਤੁਸੀਂ, ਉਹ
(ਅ) ਅਸੀਂ, ਇਹ
(ੲ) ਉਹ, ਔਹ, ਆਹ
(ਸ) ਮੈਂ, ਅਸੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

16. ਅਨਿਸਚੇ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਚੁਣੋ:
(ੳ) ਇਹ, ਉਹ
(ਅ) ਦੂਰ, ਨੇੜੇ
(ੲ) ਦਸ-ਬਾਰਾਂ
(ਸ) ਸਾਰੇ, ਕਈ, ਕੁਝ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

17. ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਂਵ ਯੋਜਕ ਵਾਂਗ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਸੰਬੰਧ
(ਅ) ਨਿੱਜ ਵਾਚਕ
(ੲ) ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ
(ੲ) ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

18. ਨਿਸਚੇ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਚਾਰ
(ਅ) ਦੋ
(ੲ) ਤਿੰਨ
(ਸ) ਛੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

ਲਕੀਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ
19. ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ।
(ੳ) ਨਿੱਜ-ਵਾਚਕ
(ਅ) ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ
(ੲ) ਅਨਿਸਚੇ-ਵਾਚਕ
(ਸ) ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

20. ਕੌਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
(ੳ) ਨਿੱਜ-ਵਾਚਕ
(ਅ) ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ
(ੲ) ਨਿਸਚੇ-ਵਾਚਕ
(ਸ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

21.ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ।
(ੳ) ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕ
(ਅ) ਅਨਿਸਚੇ-ਵਾਚਕ
(ੲ) ਨਿਸਚੇ-ਵਾਚਕ
(ਸ) ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

22. ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
(ੳ) ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ
(ਅ) ਨਿੱਜ-ਵਾਚਕ
(ੲ) ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕ
(ਸ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

23. ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ।
(ੳ) ਉੱਤਮ-ਪੁਰਖ
(ਅ) ਮੱਧਮ-ਪੁਰਖ
(ੲ) ਅਨਯ-ਪੁਰਖ
(ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

padnav in punjabi important questions

24. ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ।
(ੳ) ਨਿੱਜ-ਵਾਚਕ
(ਅ) ਨਿਸਚੇ-ਵਾਚਕ
(ੲ) ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ
(ਸ) ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

25. ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬੋਲਦੇ।
(ੳ) ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ
(ਅ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ
(ੲ) ਨਿਸਚੇ-ਵਾਚਕ
(ਸ) ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚੋ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
26. ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ
(ੳ) ਬੁਰਾ ਹਾਲ
(ਅ) ਦੁਖ ਭਰੀ ਵਾਰਤਾ
(ੲ) ਗਲਤੀ
(ਸ) ਰੁਝੇਵਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

27. ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਧਨੀ
(ੳ) ਬਦ ਕਿਸਮਤ
(ਅ) ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ
(ੲ) ਨਿੰਕਮਾ
(ਸ) ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

28. ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ
(ੳ) ਨਿਕੰਮਾ
(ਅ) ਬਹੁਤ ਭਲਾਮਾਣਸ
(ੲ) ਨਿਰਾ ਬੁਧੂ
(ਸ) ਨਾਜਕ ਸਮਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

29. ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ
(ੳ) ਬੇਪਰਵਾਹ
(ਅ) ਵਸਾਹਘਾਤੀ
(ੲ) ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ
(ਸ) ਨਲਾਇਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

30. ਖਟੇ ਮਿਠੇ ਦਿਨ
(ੳ) ਮਾੜੇ ਦਿਨ
(ਅ) ਗਰਭ ਦੇ ਦਿਨ
(ੲ) ਚੰਗੇ ਦਿਨ
(ਸ) ਨਾਜਕ ਸਮਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

Read Now

punjabi grammar MCQ 1Read NOw
punjabi grammar MCQ 2Read NOw
punjabi grammar MCQ 3Read NOw
punjabi grammar MCQ 4Read NOw
punjabi grammar MCQ 5Read NOw
punjabi grammar MCQ 6Read NOw
punjabi grammar MCQ 7Read NOw
punjabi grammar MCQ 8Read NOw
punjabi grammar MCQ 9Read NOw
punjabi grammar MCQ 10Read NOw
punjabi grammar MCQ 11Read NOw
punjabi grammar MCQ 12Read NOw
punjabi grammar MCQ 13Read NOw
punjabi grammar MCQ 14Read NOw
punjabi grammar MCQ 15Read NOw
punjabi grammar MCQ 16Read NOw
punjabi grammar MCQ 17Read NOw
punjabi grammar MCQ 18Read NOw
punjabi grammar MCQ 19Read NOw
punjabi grammar MCQ 20Read NOw
punjabi grammar MCQ 21Read NOw
punjabi grammar MCQ 22Read NOw
punjabi grammar MCQ 23Read NOw
punjabi grammar MCQ 24Read NOw
punjabi grammar MCQ 25Read NOw
punjabi grammar MCQ 26Read NOw
punjabi grammar MCQ 27Read NOw
punjabi grammar MCQ 28Read NOw
punjabi grammar MCQ 29Read NOw
punjabi grammar MCQ 30Read NOw
punjabi grammar MCQ 31Read NOw
punjabi grammar MCQ 32Read NOw
punjabi grammar MCQ 33Read NOw
punjabi grammar MCQ 34Read NOw
punjabi grammar MCQ 35Read NOw
%d