pstet teaching methods important questions answer

pstet teaching methods important questions answer : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ( pstet teaching methods important questions answer ) ਦੇ ਢੰਗ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ PUNJAB TET ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। pstet teaching methods important questions answer

Contents

pstet teaching methods important questions answer

1. ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ
(ਅ) ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ
(ੲ) ਸੰਭਵ ਹੈ
(ਸ) ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

2. ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ
(ੳ) ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
(ਅ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
(ੲ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਹੋਵੇ
(ਸ) ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

3. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
(ੳ) ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ
(ਅ) ਸੋਹਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ
(ੲ) ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

4. ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ-
(ੳ) ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ਅ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ੲ) ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ਸ) ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

5. ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
(ੳ) ਪੈਂਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
(ੲ) ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
(ਸ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

6. ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ-
(ੳ) ਨਿਯਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਅ) ਨਿਯਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ੲ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

7. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ
(ੲ) ਮਨੁੱਖੀ ਧੁਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

8. ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-
(ੳ) ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ
(ਅ) ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਾਕ
(ੲ) ਧੁਨੀ, ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕ ਤੇ ਅਰਥ
(ਸ) ਵਾਕ ਤੇ ਧੁਨੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

punjabi teaching methods important questions

9. ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
(ੳ) ਅਖੱਰਾਂ ਦਾ
(ਅ) ਨਿਯਮ ਵਿਧਾਨ ਦਾ
(ੲ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
(ਸ) ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

10. ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ
(ਅ) ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ
(ੲ) ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ
(ਸ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨਾਲ ਰਲਦੀ-ਮਿਲਦੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

11. ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
(ੳ) ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ
(ਅ) ਅਰਥ ਦੀ
(ੲ) ਵਾਕ ਦੀ
(ਸ) ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

12. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
(ੳ) ਲਿਪੀ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ
(ੲ) ਰੇਡੀਓ
(ਸ) ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

13. ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
(ੳ) ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ
(ਅ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ
(ੲ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

14. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
(ੳ) ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
(ੲ) ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ
(ਸ) ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

15. ” ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ।” ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ|
(ੳ) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ
(ਅ) ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ
(ੲ) ਗੈਟਸ ਦਾ
(ਸ) ਰਾਇਬਰਨ ਦਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

16. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ
(ੳ) ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ
(ਅ) ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ
(ੲ) ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ
(ਸ) ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

17. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਲਿਖਤੀ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ
(ੲ) ਸੁਣਨ
(ਸ) ਸਮਝਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

punjabi grammar important questions

18. ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ
(ਅ) ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੋਂ
(ੲ) ਧੁਨੀ ਤੋਂ
(ਸ) ਬੁਝਾਰਤ ਤੋਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

19. ਬੱਚੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
(ੳ) ਅੱਖਰ
(ਅ) ਵਾਕ
(ੲ) ਧੁਨੀਆਂ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

20. ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੱਚਾ-
(ੳ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਸੁਣਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਠੀਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

21. ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਲਿਖਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ
(ੲ) ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ
(ਸ) ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

22. ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਲਿਖਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ
(ੲ) ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ
(ਸ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

23. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
(ੳ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ
(ੲ) ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

24. ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ
(ਅ) ਬੋਲਣ
(ੲ) ਲਿਖਣ
(ਸ) ਪੜ੍ਹਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

25. ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-
(ੳ) ਲਿਖਤੀ ਕੋਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ
(ਅ) ਸੁਣਨ-ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ
(ੲ) ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ
(ਸ) ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

26. ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਲਿਖਣ ਕੌਸਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ?
(ੳ) ਪਹਿਲੀ
(ਅ) ਤੀਜੀ
(ੲ) ਚੌਥੀ
(ਸ) ਦੂਜੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

punjab tet important questions

27. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਰੋ ਵਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਅੱਖਰ ਸਮੂਹ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਵਾਕ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

28. ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ” ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਪਾਠ-ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ’ ’
(ੳ) ਈ. ਸੀ. ਡੈਂਟ
(ਅ) ਬਿਨਿੰਗ ਤੇ ਬਿਨਿੰਗ
(ੲ) ਐਨ ਐੱਲ ਬੋਸਿੰਗ
(ਸ) ਫਰੋਬਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

29. ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ” ਪਾਠ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(ੳ) ਈ. ਸੀ. ਡੈਂਟ
(ਅ) ਮਾਟੇਂਸਰੀ
(ੲ) ਐਨ ਐੱਲ ਬੋਸਿੰਗ
(ਸ) ਬਿਨਿੰਗ ਤੇ ਬਿਨਿੰਗ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

30. ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,” ਪਾਠ-ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਵਿਵਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਕੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹੈ। “
(ੳ) ਐਨ ਐੱਲ ਬੋਸਿੰਗ
(ਅ) ਬਿਨਿੰਗ ਤੇ ਬਿਨਿੰਗ
(ੲ) ਈ. ਸੀ. ਡੈਂਟ
(ਸ) ਫਰੋਬਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

punjabi grammar pdf

31. ਉਪਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਧੀਰਜ ਤੇ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ-
(ੳ) ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
(ਅ) ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

32. ਉਪਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਸ) ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

33. ਉਪਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ
(ੳ) ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ
(ਅ) ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
(ੲ) ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

34. ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ-
(ੳ) ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰੇ।
(ਅ) ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰੇ
(ੲ) ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ
(ਸ) ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

35. ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ (ਤਰੁੱਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ –
(ੳ) ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਅਭਿਕ੍ਰਮਿਤ ਅਨੁਦੇਸਨ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

36. ਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਉਪਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ੲ) ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਬੱਚੇ ਆਪ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

37. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਉਪਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ
(ਅ) ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ
(ੲ) ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾ ਵਿੱਚ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

38. ਉਪਚਾਰਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
(ੳ) ਅਧਿਆਪਕ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
(ਅ) ਸਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ।
(ੲ) ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਸ) ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

39. ਉਪਚਾਰਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ
(ਅ) ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ
(ੲ) ਤਖਸ਼ੀਸ਼ੀ (Diagnosti)
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

40. ਤਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲਈ।
(ਅ) ਵਿਆਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲਈ।
(ੲ) ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲਈ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲਈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

41. ਉਪਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
(ੳ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ-ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ
(ਅ) ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ
(ੲ) ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

punjab tet important questions

42. ਤਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ, ਪਰੀਖਣ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? pstet teaching methods important questions answer
(ੳ) ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ
(ੲ) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
(ਸ) ਯਾਂਤਰਿਕ ਉਪਕਰਨ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

43. ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ
(ਅ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ
(ੲ) ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ
(ਸ) ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

44. ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੋਧ ਜਿਵੇਂ-ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ, ਸ਼ੈਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ।
(ਅ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
(ੲ) ਨਿਬੰਧਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
(ਸ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

45. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਘੂ ਉੱਤਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

46. ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਬੋਲ ਲਿਖਤ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
(ੲ) ਵਾਚਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

47. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
(ੲ) ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

48. ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਮੌਖਿਕ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਲਘੂ ਉੱਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ।
(ਸ) ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

49. ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-
(ੳ) ਲਿਖਤੀ ਕੌਸ਼ਲ
(ਅ) ਉੱਚਿਤ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਚਨ।
(ੲ) ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਨ ਕੌਸ਼ਲ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

punjabi teaching methods important questions

50. ਭਾਸ਼ਾ-ਮੁੱਲਾਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰੁੱਟੀ (ਦੋਸ਼) ਹੈ ਕਿ ਉਹ
(ੳ ਤੇ)) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਨਹੀਂ
(ਅ) ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਹੀਂ
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪਰਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

51. ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ-
(ੳ) ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
(ਅ) ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
(ਸ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
(ੲ) ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

52. ਨਿਬੰਧਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ
(ੳ) ਵਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
(ੲ) ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

53. ਨਿਬੰਧਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ-
(ੳ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
(ੲ) ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

54. ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ੳ) ਉਚਾਰਨ ਯੋਗਤਾ
(ਅ) ਵਾਚਨ ਯੋਗਤਾ
(ੲ) ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਯੋਗਤਾ
(ਸ) ਲਿਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

55. ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ
(ਅ) ਉਚਾਰਨ ਕੋਸ਼ਲਾਂ ਦਾ
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

56. ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-
(ੳ) ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ
(ਅ) ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ
(ੲ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

punjabi teaching methods MCQ

57. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਨਿਬੰਧਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

58. ਦੈਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹੈ?
(ੳ) ਵਾਰਸਿਕ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ
(ਅ) ਸੰਖੇਪ ਪਾਠ-ਯੋਜਨਾ
(ੲ) ਸੂਖਮ ਪਾਠ-ਯੋਜਨਾ
(ਸ) ਦੀਰਘ ਪਾਠ-ਯੋਜਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

59. ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਕਰਨ
(ਅ) ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿਆਕਰਨ
(ੲ) ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਵਿਆਕਰਨ
(ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

60. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ?
(ੳ) ਮੂਲਾਂਕਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ
(ਅ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹਨ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

pstet teaching methods pdf

61. ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
(ੳ) ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ
(ਅ) ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ
(ੲ) ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ
(ਸ) ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

62. ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ੳ) ਸਿੱਖਿਆ
(ਅ) ਸਿੱਖਣਾ
(ੲ) ਸਮਾਜ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

63. ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ
(ਅ) ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ
(ੲ) ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ
(ਸ) ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

64. ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ
(ੳ) ਜੀਵਨ ਭਰ ਚਲੱਣ ਵਾਲੀ
(ਅ) ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ
(ੲ) ਰਚਨਾਤਮਕ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

65. ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ੳ) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ
(ਅ) ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ
(ੲ) ਦੋਵੇਂ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

66. ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਬੰਧਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤਾ ਸੀ
(ੳ) ਸਕਿਨਰ
(ਅ) ਪਿਆਜੇ
(ੲ) ਪੈਵਲਾਵ
(ਸ) ਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

67. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ?
(ੳ) ਜਨਮਜਾਤ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ
(ਅ) ਰਟੀਆ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ
(ੲ) ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਬਣਾਉਣਾ
(ਸ) ਜਨਮਜਾਤ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁਚਿਆ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

68. ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ?
(ੳ) ਬੱਚਾ ਸਾਧਾਰਨ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੈ
(ਅ) ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲੱਬਧੀ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
(ੲ) ਬਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

69. ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਸਿਖਣਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਤਾ?
(ੳ) ਡਾ.ਐਸ.ਵੀ.ਮਾਰਸਲ
(ਅ) ਸਿੰਧਅਨ
(ੲ) ਵੁੱਡਵਰਥ
(ਸ) ਯੇਕਸ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

70. ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਬੱਚਿਆ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ
(ੲ) ਬੱਚਿਆ ਦੀਆ ਵੱਧ ਦਸੀਆ ਲੱਭਈਆ ਚਾਹੀਦਿਆ ਹਨ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

71. ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਲਈ
(ਅ) ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ
(ੲ) ਪੜਨ ਲਈ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

72. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
(ੳ) ਤੱਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ
(ਅ) ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੀ
(ੲ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

73. ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਤੱਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ
(ਅ) ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਯਮ
(ੲ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

74. ਸਿੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ?
(ੳ) ਵੁਡਵਰਥ
(ਅ) ਮਨ
(ੲ) ਗੇਟਸ
(ਸ) ਸਕਿਨਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

75. ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ-
(ੳ) ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ
(ਅ) ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
(ੲ) ਸੱਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

76. ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ
(ੳ) ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
(ਅ) ਗਿਆਨ ਦਾ
(ੲ) ਹੱਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

77.ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
(ੳ) ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ
(ਅ) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ
(ੲ) ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

78. ਅਧਿਆਪਨ ਕੀ ਹੈ?
(ੳ) ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ
(ਅ) ਪੜ੍ਹਨਾ
(ੲ) ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ
(ਸ) ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

pstet important questions

79. ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ-ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤਿਕ ਦੇਣਾ ਕਾਰਕ ਹੈ
(ੳ) ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ
(ੲ) ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
(ਸ) ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

80. ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਧਿਆਨ
(ਅ) ਰੁਚੀ
(ੲ) ਬੁੱਧੀ
(ਸ) ਵਾਤਾਵਰਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

81. ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ
(ਅ) ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ
(ੲ) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

82. ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੋਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ
(ਅ) ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ
(ੲ) ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ
(ਸ) ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

83. ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਕ
(ਅ) ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਕਾਰਕ
(ੲ) ਦੋਵੇਂ (ੳ) ਅਤੇ (ਅ)
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

84. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ
(ੳ) ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਨਾਉਣਾ
(ਅ) ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ
(ੲ) ਵਿਵਹਾਕਿਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

85. ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ
(ਅ) ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਉਪਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ
(ੲ) ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ
(ਸ) ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

reet teaching methods important questions

86. ਰੇਡੀਉ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
(ੳ) ਪਹਿਲਾ ਆਰ
(ਅ) ਦੂਸਰਾ ਆਰ
(ੲ) ਤੀਸਰਾ ਆਰ
(ਸ) ਚੌਥਾ ਆਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

87. ਰੇਡੀਉ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
(ਅ) ਡਾਇਲਾਗ
(ੳ) ਇੱਕ ਪਾਸੀ ਸੰਚਾਰ
(ੲ) ਦੋ ਪਾਸੀ ਸੰਚਾਰ
(ਸ) ਪ੍ਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਕੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

88. ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਉ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
(ਅ) ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ
(ੳ) ਚੁਸਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ
(ੲ) 1 ਅਤੇ 2 ਦੋਵੇ
(ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

89. ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ-
(ੳ) ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
(ਅ) ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
(ਸ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
(ੲ) ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

90. ਨਿਬੰਧਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ
(ੳ) ਵਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
(ੲ) ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

reet teaching method pdf

91. ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦਾ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
(ੳ) ਸਿਖਲਾਈ
(ਅ) ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ
(ੲ) ਪੜ੍ਹਾਈ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

92. ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਗਿਆਨ
(ਅ) ਕੌਂਸਲ
(ੲ) ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

93. ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ?
(ੳ) ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ
(ਅ) ਆਤਮ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
(ੲ) ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

94. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ?
(ੳ) ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਕਰਨ
(ਅ) ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਆਕਰਨ
(ੲ) (ੳ) ਤੇ (ਅ) ਦੋਵੇਂ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

95. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ
(ਅ) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ
(ੲ) ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

96. ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਚਨ
(ਅ) ਮੋਨ ਵਾਚਨ
(ੲ) ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਾਚਨ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

97. ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੋਵੇਂ ਕੌਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ੳ)) ਭਾਸ਼ਣ
(ਅ) ਬਹਿਸ
(ੲ) ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ
(ਸ) ਵਾਰਤਾਲਾਪ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

98. ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
(ੳ) ਲਿਖਣ ਕੌਸਲ
(ਅ) ਬੋਲ ਲਿਖਤ
(ੲ) ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਂਸਲ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

99. ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਸਾਧਨ
(ਅ) ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਾਧਨ
(ੲ) ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

100. ਦੁਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੈ?
(ੳ) ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
(ਅ) ਆਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤਾ
(ੲ) ਆਪਸੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ
(ਸ) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

101. ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਰਸਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ
(ਅ) ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ
(ੲ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

102. ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਪੁਸਤਕਾਂ
(ਅ) ਪਾਠਕ੍ਰਮ
(ੲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ
(ਸ) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

103. ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਲਿਖਤੀ ਕੌਂਸਲ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਕੌਸਲ
(ੲ) ਵਾਚਨ ਕੌਂਸਲ਼
(ਸ) ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

104. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
(ੳ) ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮੌਖਿਕ
(ਅ) ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ
(ੲ) ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

105. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਕਾਰਟੂਨ
(ਅ) ਗ੍ਰਾਫ
(ੲ) ਚਾਰਟ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

106. ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ
(ਅ) ਲਿਪੀ ਰਾਹੀ
(ੲ) ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਰਾਹੀਂ
(ਸ) ਕੈਸਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

107. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਲਿਖਣ ਕੌਸਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ੳ) ਮਾਟੇਂਸਰੀ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਪੂਰਨਿਆ ਉਪਰ ਲਿੱਖਣਾ
(ੲ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

108. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
(ਅ) ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
(ੲ) ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

109. ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
(ੳ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ
ਆਗਮਨ-ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

reet teaching method important questions

110. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ
(ਅ) ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਨਤਾ
(ੲ) ਕ੍ਰਮਬੱਧਤਾ
(ਸ) ਢੁੱਕਵਾਂਪਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

111. ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸਸਤਾ
(ਅ) ਮਹਿੰਗਾ
(ੲ) ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ
(ਸ) ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

112. ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
(ੳ) ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਵਾ
(ਅ) ਟਾਈਮ ਪਾਸ
(ੲ) ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ
(ਸ) ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

113. ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਕਾਲੇ ਫੱਟੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣੀ
(ਅ) ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੇਢੀਆਂ-ਮੇਢੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ
(ੲ) ਰੰਗਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਾਂ ਉਪਰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

114. ਲਿਖਤ ਰਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜੁੱਟੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
(ੳ) ਪੰਜ-ਪੰਜ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ
(ਅ) ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ
(ੲ) ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

115. ਪਰਸਥਾਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
(ੳ) ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ
(ਅ) ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਉਣੇ
(ੲ) ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

pstet important question

116. ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਨ ਇਕੋਂ ਜਿਹੇ ਹੋਣ
(ਅ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੇ ਵਰਨ ਘੱਟ ਹੋਣ
(ੲ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੁਨੀਆਂ ਘੱਟ ਤੇ ਵਰਨ ਵੱਧ ਹੋਣ
(ਸ) ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵਰਨ ਹੋਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

117. ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹਨ?
(ੳ) ਸਕਿੰਨਰ
(ਅ) ਰਾਈਸ
(ੲ) ਟੈਗੋਰ
(ਸ) ਵਾਟਸਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

118. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਮੌਖਿਕ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ
(ਅ) ਨਿਰੀਖਣਾਤਮਿਕ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ
(ੲ) ਲਿਖਤ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

119. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਪਨ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਇੰਟਰਵਿਊ
(ਅ) ਨਿਰੀਖਣ
(ੲ) ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ
(ਸ) ਲੱਛਣ ਮਿਲਾਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

120. ਵਾਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
(ੳ) ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲ
(ਅ) ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੌਂਸਲ
(ੲ) ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੌਂਸਲ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

2nd grade teaching methods pdf

121. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਗੱਦ ਤੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ
(ੲ) ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਗੁੱਟ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਲ ਖੇਡਣੇ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

122. ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
(ੳ) ਚੁੱਪ ਹਨ
(ਅ) ਸੁਸਤ ਹਨ
(ੲ) ਅੰਤਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਸ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

123. ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸ੍ਰੇਣੀ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀ ਹੈ
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ
(ੲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ
(ਸ) ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਾਰੂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

124. ਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
(ੳ) ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ
(ਅ) ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
(ੲ) ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

125. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ੳ) ਉਮਰ
(ਅ) ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ
(ੲ) ਬੁੱਧੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

126. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ-ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ੳ) ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ
(ਅ) ਧੁਨੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਅਧਿਕ ਤੀਬਰ ਹੋਣਾ
(ੲ) ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

127. ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ
(ੳ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ – ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
(ੲ ) ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਵੈ – ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

128. ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਚਿਤੰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਤਾਰਕਿਕ ਚਿੰਤਨ
(ਅ) ਕਲਪਨਾਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ
(ੲ) ਪ੍ਰਤੱਖਾਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

129. ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
(ੳ) ਵਿਅਕਤੀ ‘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ
(ਅ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ
(ੲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

130. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੇਢੀਆਂ-ਮੇਢੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ
(ੳ) ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
(ਅ) ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
(ੲ) ਮਾਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
(ਸ) ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

131. ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆ
(ਅ) ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆ
(ੲ) (ੳ) ਤੇ (ਅ) ਦੋਵੇਂ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

132. ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਅਧਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ
(ਅ) ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ
(ੲ) ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸੰਬੰਧੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

133. ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਧੀਮਾਪਣ
(ਅ) ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ
(ੲ) ਉਕਤਾਊਪਣ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

134. ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਅਧਿਆਪਨ
(ਅ) ਲਿਖਤ
(ੲ) ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ
(ਸ) ਉਚਾਰਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

135. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਦੂਸਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ
(ਅ) ਪੜ੍ਹ ਕੇ
(ੲ) (ੳ) ਤੇ (ਅ) ਦੁਵੇਂ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

136. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ?
(ਅ) ਬੋਲਣ
(ੳ) ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ
(ਸ) ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ
(ੲ) ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

punjabi grammar important questions

137. ਚੰਗੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ?
(ਅ) ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ
(ੳ) ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸਟਤਾ
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

138. ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
(ੳ) ਜੋੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ
(ਅ) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ
(ੲ) ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

139. ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ
(ੳ) ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਅਨੁਕਰਣ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

140. ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ
(ਅ) ਲਿਪੀ
(ੲ) ਵਰਨ ਬੋਧ
(ਸ) ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

141. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
(ੲ) ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

142. ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਬੋਲ ਕੇ
(ਅ) ਲਿਖ ਕੇ
(ੲ) ਬੋਲ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

143. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
(ੳ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨਾ
(ਅ) ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ
(ੲ) ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰਨਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

144. ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ
(ਅ) ਵਧੀਆਂ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ
(ੳ) ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਣਾ
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

145. ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ
(ਅ) ਸਹਿਪਾਠ
(ੲ) ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ
(ਸ) ਮੁਲਾਕਦ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

reet teaching methods important questions

146. ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਵਿਸ਼ਾਲ
(ਅ) ਸੰਕੁਚਿਤ
(ੲ) ਦੋਵੇਂ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

147. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਮਨੋਮਿਤੀ ਪਹੁੰਚ
(ਅ) ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ
(ੲ) ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ
(ਸ) ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਰਮਣ ਪਹੁੰਚ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

148. ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ ਚੋਂ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ?
(ੳ) ਵਿਆਪਕਤਾ
(ਅ) ਨਿਰੰਤਰਤਾ
(ੲ) ਵਿਹਾਰਮੁਖੀ
(ਸ) ਗੁਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਮਾਣਕਤਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

149. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ’ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿੱਦਿਆ ’ ਦਾ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਬੈਠਣ ਦੀ ਲਚੀਲੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਅ) ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ
(ੲ) ਪਾਠ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਆਪਨ (ਸ) ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

150. ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ
(ਅ) ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ
(ੲ) ਉਦੀਪਨ
(ਸ) ਅਧਿਆਪਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

1st grade mcq pdf

151. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹਨ
(ੳ) ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ
(ਅ) ਸੁਣਨਾ ਅੇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ
(ੲ) ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ
(ਸ) ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

152. ਲਿਖਣ-ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ” ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਬਦ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਾਕ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਧੀ
(ਸ) ਬੋਲ-ਲਿਖਤ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

153. ਮੋਨ ਵਾਚਨ ਤੋਂ” ਭਾਵ ਹੈ
(ੳ) ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ
(ਅ) ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣਾ
(ੲ) ਚੁੰਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ
(ਸ) ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ, ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

154. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਸਿੱਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ ” ਤੋਂ” ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
(ੳ) ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਵਾਕ ਬੋਧ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਹੋ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

155. ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?
(ੳ) ਬੋਲ-ਲਿਖਤ
(ਅ) ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ
(ੲ) ਵਾਚਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ
(ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

156. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ” ਭਾਵ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ
(ੳ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
(ੲ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ
(ਸ) ਦਰਜਾਬੰਦੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

157. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-
(ੳ) ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪ
(ਅ) ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰ
(ੲ) ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੱਗਰੀ
(ਸ) ਸਮੂਰਤ ਸਮੱਗਰੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

158. ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-
(ੳ) ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ਅ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ੲ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ਸ) ਵਾਚਨ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਵਿਆਕਰਣ, ਰਚਨਾ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

159. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-
(ੳ) ਗਰਾਫ
(ਅ) ਕਾਰਟੂਨ
(ੲ) ਚਾਰਟ
(ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

160. ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ-
(ੳ) ਉਮਰ ਤੇ
(ਅ) ਜਾਤ ਤੇ
(ੲ) ਲਿੰਗ ਤੇ
(ਸ) ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਤੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

161. ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ-
(ੳ) ਭਾਵਨਾਵਾਂ
(ਅ) ਰੁਚੀਆਂ
(ੲ) ਕਾਬਲੀਅਤ
(ਸ) ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

162. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸਰਪ੍ਰਸਤਾ
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ
(ੲ) ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ
(ਸ) ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

163. ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
(ੳ) ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ
(ਅ) ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਦੁਆਰਾ
(ੲ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ
(ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

164. ’ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ?
(ੳ) ਵਾਰਤਕ
(ਅ) ਕਵਿਤਾ
(ੲ) ਵਿਆਕਰਨ
(ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

165. ਕਵਿਤਾ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ” ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸ਼ਬਦਾਰਕ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

166. ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ-
(ੳ) ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਸਿਰਫ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ (ੳ) ਅਤੇ (ਅ) ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

167. ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ 2005 ਦੋ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ
(ੳ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਂ ਦੋ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
(ਅ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
(ੲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਤੋ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
(ਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

reet teaching methods important questions

168. ‘ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਵਰਤਣ ‘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-
(ੳ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁਬਾਨੀ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ
(ਅ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ
(ਸ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

169. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖ ਤੋਂ” ਕਵੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਧੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਿਆਸ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਹਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ” ਕੋਈ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

170. ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

171. ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

172. ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਹੈ-
(ੳ) ਪੂਰਨ ਤੋ ਅੰਸ
(ਅ) ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
(ੲ) ਗਿਆਤ ਤੋ ” ਅਗਿਆਤ
(ਸ) ਅਗਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਆਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

173. ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿਖਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਨਿਗਮ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

174. ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-
(ੳ) ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

175. ਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੰਗਮੰਚ ਅਭਿਨੈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(ਅ) ਆਦਰਸ ਨਾਟਕ ਪਾਠ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

pstet teaching methods important questions

176. ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
(ਅ) ਨਿਬੰਧ ਰਚਨਾ
(ੲ) ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਾ
(ਸ) ਲੇਖ ਰਚਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

177. ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ?
(ੳ) ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
(ਅ) ਰੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਵ ਵਧਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ
(ਸ) ਦੋਂਵੇਂ ਗਲਤ ਹਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

178. ਨਿਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

179. ਨਾਵਲ ਦੀ ’ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ’ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
(ੳ) ਆਪ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਝਾਉਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ” ਕੋਈ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

180. ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆ ਹਨ|
(ੳ) ਨਾਵਲ ਨੂੰ
(ਅ) ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ
(ੲ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
(ਸ) ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

punjab police important questions

181. ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
(ੳ) ਉਹ ਇੱਕ ਪਛੜਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ
(ਅ) ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਜਨਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ
(ੲ) ਉਸਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

182. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ
(ਅ) ਸੁਸਤ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
(ੲ) ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ
(ਸ) ਰੋਜਾਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

183. ਮੌਲਿਕਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਜੋ ਬੱਚੇ ਫ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
(ਅ) ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
(ੲ) ਜੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
(ਸ) ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਿਰਜਨਲ ਦਾ ਗੁਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

184. ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੋਗੇ?
(ੳ) ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰੀ ਇੱਛਾ
(ਅ) ਉਸਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ
(ੲ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

185. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸਮਝਣਾ
(ਅ) ਲਿਖਣਾ
(ੲ) ਪੜ੍ਹਨਾ
(ਸ) ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

186. ” ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਡਾਲਟਨ
(ਅ) ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਮੈਡਮ
(ੲ) ਫਰੋਬਲ
(ਸ) ਟੈਗੋਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

187. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸਾਲ ਬਾਅਦ
(ਅ) ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ
(ੲ) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ
(ਸ) ਕਦੇ-ਕਦੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

188. ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ-
(ੳ) ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ
(ਅ) ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
(ੲ) ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

189. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀ
(ਅ) ਜ਼ੁਬਾਨੀ
(ੲ) ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਰਾਹੀਂ
(ਸ) ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

190. ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ੳ) 30?
(ਅ) 50?
(ੲ) 70?
(ਸ) 100?
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

191. ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ੳ) ਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ
(ਅ) ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ
(ੲ) ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ
(ਸ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

192. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ
(ਅ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ
(ੲ) ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆ ਤੋਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

193. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਸਾਧਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ
(ਅ) ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ
(ੲ) ਕੰਪਿਊਟਰ
(ਸ) ਰੇਡੀਓ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

194. ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਸੁੱਧ ਲਿਖਣ ਲਈ
(ਅ) ਸੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲਈ
(ੲ) ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

195. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੁੱਝ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਕਾਲਪਨਿਕ ਖੇਡਾ
(ਅ) ਗੈਰ-ਰਚਨਾਤਮਿਕ
(ਏ) ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਖੇਡਾਂ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਏ)

196. ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ‘ ਇਨਾਮ ’ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ?
(ੳ) ਮਨੋਬਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
(ਅ) ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
(ੲ) ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

197. ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਅ) ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
(ੲ) ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

198. ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
(ੳ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਾਉਣਾ
(ਅ) ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਾਉਣਾ
(ੲ) ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਾਉਣਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

Punjabi grammar important questions

199. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
(ਅ) ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
(ੲ) ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
(ਸ) ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

200. ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
(ੳ) ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਖ਼ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੋਣ
(ਅ) ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ
(ੲ) ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

201. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ?
(ੳ) ਸੁਣਨਾ-ਬੋਲਣਾ
(ਅ) ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨਾ
(ੲ) ਲਿਖਣਾ-ਸੁਣਨਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

202. ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਸੁਣਨ ਦੀ
(ਅ) ਬੋਲਣ ਦੀ
(ੲ) ਸਮਝਣ ਦੀ
(ਸ) ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

203. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਣਾ ਕੌਸਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਣ
(ੲ) ਵਾਰਤਾਲਾਪ
(ਸ) ਖੇਡ-ਕੁਦ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

204. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖਣ ਕੌਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ
(ਅ) ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ
(ੲ) ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

205. ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ
(ੳ) ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

reet teaching methods important questions

206. ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸੂਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
(ਅ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ
(ੲ) ਸਰਲ ਤੋਂ ਕਠਿਨ
(ਸ) ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਨਿਵਾਈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

207. ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ?
(ੳ) (2)
(ਅ) (3)
(ੲ) (4)
(ਸ) (5)
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

208. ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਉਧੀਆਂ ਹਨ?
(ੳ), ਸੂਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(ਅ) ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(ੲ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਸੂਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

209. ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਤ
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰਤ
(ੲ) ਪੁਸਤਕ ਕੇਂਦਰਤ
(ਸ) ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

210. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ, ਪੁਸਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਸੂਖਮ
(ਅ) ਸਥੂਲ
(ੲ) ਦੋਵੇਂ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

pstet teaching methods mcq

211. ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ?
(ੳ) ਵਾਰਤਕ
(ਅ) ਕਵਿਤਾ
(ੲ) ਵਿਆਕਰਨ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

212. ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਅਭਿਨੈ ਰਾਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

213. ਜਾਂਦੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਹੈ-ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਮਝੀ
(ੳ) ਉਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ
(ਅ) ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ
(ੲ) ਮਿਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਲਈ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

214. ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

215. ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਿਧੀ ਉੱਤਮ ਨਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ
(ੳ) ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਤਕ ਵਾਂਗੂ ਨੀਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ੲ) ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੁਹਜ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

216. ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਸ਼ਬਦਾਰਕ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

217. ਪ੍ਰਸ਼ਨੇਤਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਗੁਣ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-
(ੳ) ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
(ਅ) ਕਵਿਤਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ੲ) ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

218. ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸ਼ਬਦਾਰਕ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

219. ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
(ਅ) ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ
(ੲ) ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ, ਰਸਾਂ, ਬਿੰਬਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿਕਰ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

220. ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।
(ੳ) ਵਿਆਸ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

221. ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ
(ੳ) ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

222. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਵੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਧੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

223. ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
(ਅ) ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
(ੲ) ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
(ਸ) ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਧੀ ਨਾਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

224. ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਲਈ
(ਅ) ਮਿਡਲ ਜਮਾਤ ਲਈ
(ੲ) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਲਈ
(ਸ) ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

225. ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ-
(ੳ) ਨਾਵਲ ਨੂੰ
(ਅ) ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ
(ੲ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
(ਸ) ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

226. ਨਿਯਮ-ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ
(ਅ) ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ
(ੲ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਨੂੰ
(ਸ) ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

227. ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-
(ੳ) ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

reet teaching methods important questions

228. ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸੁਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-
(ੳ) ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
(ਅ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ
(ੲ) ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਨਿਵਾਈ
(ਸ) ਸਰਲ ਤੋਂ ਕਠਿਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

229. ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ।
(ਅ) 4
(ੲ) 5
(ਸ) 2
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

230. ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ-
(ੳ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ
(ੲ) ੳ ਤੇ ਅ ਸਹੀ ਹਨ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

231. ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-
(ੳ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

232. ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ?
(ੳ) ਇਹ ਵਿਧੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਹ ਹੈ
(ਅ) ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਾਂਗ ਹੈ।
(ੲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

233. ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਵਿਆਕਰਨ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ੳ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

234. ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਨਿਯਮ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਯਮ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

pstet teaching methods important questions

235. ਵਿਆਰਕਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
(ੳ) ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

236. ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ-
(ੳ) ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ
(ਅ) ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
(ੲ) ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ
(ਸ) ਅਗਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਆਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

237. ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ-
(ੳ) 4
(ਅ) 5
(ੲ) 6
(ਸ) 2
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

238. ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ-
(ੳ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਅਹਿਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

239. ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-
(ੳ) ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

240. ਵਿਆਰਕਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧੀਹੁੰਦੀ ਹੈ-
(ੳ) ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸਹਿਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ
(ਅ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ
(ੲ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

ctet important questions

241. ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ-
(ੳ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
(ਅ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
(ੲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਤੋ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
(ਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋ ਵੱਧ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

242. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋ ਪੜਨ ਦਾ ਆਦਰਸ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ?
(ੳ) ਬੋਲ-ਬੋਲ ਕੇ ਪੜਨਾ
(ਅ) ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੜਨਾ
(ੲ) ਮੌਨ ਪੜਨਾ
(ਸ) ਗਹਿਨ ਪੜਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

243. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਪੜ੍ਹਨ ਕੋਲ ਨਾਲ
(ਅ) ਲਿਖਤ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ
(ੲ) ਮੌਖਿਕ ਕੌਸਲ ਨਾਲ
(ਸ) ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸਲ ਲਈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

244. ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ
(ੳ) ਸੁਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਿੱਛੋ ਹੈ
(ਅ) ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ” ਹੈ
(ੲ) ਦੋਵੇ” ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਸ) ਦੌਵੇਂ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ” ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

245. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸਲ ਤੋਂ” ਭਾਵ ਹੈ?
(ੳ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ
(ੲ) ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ
(ਸ) ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

246. ਸਿੱਖਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ?
(ੳ) ਰੇਡੀਉ
(ਅ) ਟੈਲੀਵਿਜਨ
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ
(ਸ) ਲਿਪੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

247. ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ” ਭਾਵ’ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ‘ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ?
(ੳ) ਪੁਸਤਕਾਂ
(ਅ) ਖੇਡਾਂ
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ
(ਸ) ਪੁਸਤਕਾਲਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

248. ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੋਰ ਦੇ ਤੁਸੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਉਗੇ?
(ੳ) ਲੈਕਚਰ
(ਅ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
(ੲ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਲੈਕਚਰ
(ਸ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

249. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਵਿੱਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ” ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
(ੳ) ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ” ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ
(ਅ) ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ” ਕਰਨ ਲਈ’ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋਗੇ
(ੲ) ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਉੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਗੇ
(ਸ) ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ” ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਊਚਾਰਨ ਕਰਵਾਉਗੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

250.” ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਧਰੁਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ’ ’ ਕਿਹਾ ਸੀ-
(ੳ) ਅਰਸਤੂ ਨੇ
(ਅ) ਜਾੱਨ ਡੈਵੀ ਨੇ
(ੲ) ਵਿਲਿਅਮ ਜੋਮਜ਼ ਨੇ
(ਸ) ਰੋਜ਼ ਨੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

251. ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ” ਅਹਿਮ ਢੰਗ ਹੈ
(ੳ) ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ
(ਅ) ਉੱਚਿਤ ਸਮੱਰਾਰੀ ਪੜਨਾ
(ੲ) ਵਿਆਕਰਣਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ
(ਸ) ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰਿਕ ਅਧਿਆਪਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

252. ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ-
(ੳ) ਇੰਟਰਵਿਊ
(ਅ) ਨਿਰੀਖਣ
(ੲ) ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ
(ਸ) ਲਿਖਤੀ ਪਰੀਖਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

253. ਕਵਿਤਾ, ਵਾਰਤਕ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ?
(ੳ) ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ
(ਅ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਲੇਖਕ ਬਣਾਉਣਾ
(ੲ) ਸਾਹਿਤ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਧਾਉਣਾ
(ਸ) ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

254. ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਦਰੁਸਤ ਹੈ?
(ੳ) ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ” ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
(ੲ) ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
(ਸ) ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

255. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-
(ੳ) ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਗਿਆਨ
(ਅ) ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ
(ਸ) ਸਾਬਦਿਕ ਗਿਆਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

punjabi grammar important questions

256.’ ਰਜਿਸਟਰ ‘ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ
(ੳ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਾਲੀ ਨਾਲ
(ਅ) ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ
(ੲ) ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ
(ਸ) ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨਾਲ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

257. ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇ” ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਣ
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ
(ਸ) ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਸੁਵੰਨਤਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

258. ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ” ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
(ੳ) ਸਕਿਨਰ
(ਅ) ਚੌਮਸਕੀ
(ੲ) ਪਿਆਜੇ
(ਸ) ਵਾਇਗੋਤਸਕੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

259. ਜਦੋਂ” ਕੋਈ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੁਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ?
(ੳ) ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ
(ਅ) ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ
(ੲ) ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
(ਸ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

260. ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਉਥਾਉਪਨ
(ਅ) ਧੀਮਾਪਨ
(ੲ) ਆਲਸ
(ਸ) ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

261. ਅਧਿਆਪਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਸਿਆਣਾ
(ਅ) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
(ੲ) ਯੋਗ
(ਸ) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

262. ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ
(ਅ) ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
(ੲ) ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ
(ਸ) ਸੁਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

263. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਬੇਲੀ
(ਅ) ਵਰਨ ਬੋਧ
(ੲ) ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ
(ਸ) ਵਿਆਕਰਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

264. ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋ ” –
(ੳ) ਗੁਆਢੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
(ਅ) ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
(ੲ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
(ਸ) ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

reet teaching methods important questions

265. ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉ ” ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸਵਰ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਵਰ
(ਅ) ਵਾਕ ਅਤੇ ਸਵਰ
(ੲ) ਸਵਰ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕਤਾ
(ਸ) ਸਵਰ, ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਵਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

266. ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ” ਬਿਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸਵਰ
(ਅ) ਅਨੁਨਾਸਕੀ
(ੲ) ਵਿਅੰਜਨ
(ਸ) ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

267. ਗੱਦ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ
(ਅ) ਭਾਸ਼ਾ, ਹਾਵ-ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
(ੳ) ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ
(ਸ) ਰਸ, ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
(ੲ) ਧੁਨੀ, ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

268. ” ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚੋਂ” ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸੁਣਨ-ਬੋਲਣ
(ਅ) ਸੁਣਨ-ਪੜ੍ਹਨ
(ੲ) ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ
(ਸ) ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

269. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ?
(ੳ) ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ
(ਅ) ਸ਼ਬਦਾ ਦੀ ਸਮਝ
(ੲ) ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ
(ਸ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

270 . ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ?
(ੳ) ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ
(ਅ) ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ
(ੲ) ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

pstet important questions

271. ਮੁੱਲਾਕਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ?
(ੳ) ਵੱਖ- ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ
(ਅ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
(ੲ) ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

272. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ:
(ੳ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸਾਇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
(ਅ) ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ
(ੲ) ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ
(ਸ) ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਕਰਨ ‘ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

273. ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਗਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
(ਅ) ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
(ੲ) ਤੱਤਪਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
(ਸ) ਅਵਸਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

274. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ-
(ੳ) ਸਜਾ
(ਅ) ਪਰੀਖਣ
(ੲ) ਪਰਖ
(ਸ) ਮਾਪਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

275. ਇਹ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ—
(ੳ) ਉਹ ਤਨਾਅ ਭਰਪੂਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਅ) ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
(ੲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
(ਸ) ਉਹ ਕਈ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਵੀ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

276. ਇੱਕ ਟੈੱਸਟ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ-
(ੳ) ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
(ਅ) ਉਹੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਉਹ ਮਾਪਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਨਤੀਜਾ
(ਸ) ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

277. ਨੂੰ ਮਾਪਨ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਵਹਾਰਜਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਅਸੈਸਮੈਂਟ
(ਸ) ਪਰਖ
(ੳ) ਮੁਲਾਂਕਣ
(ਅ) ਪਰੀਖਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

सम्पूर्ण पंजाबी व्याकरण पढ़े आसान भाषा में | ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

278. ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
(ੳ) ਭਾਵਾਤਮਕ ਪੱਖ
(ਅ) ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ
(ੲ) ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

279. ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ?
(ੳ) ਅੰਤਰੀਵ ਪ੍ਰੇਰਣਾਂ ਦੀ
(ਅ) ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ
(ੲ) ਧਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

280. ਸਿੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਖ਼
(ੳ) ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵੱਲ’
(ਅ) ਪੂਰਵ-ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਦੁਹਰਾਉ ਵੱਲ
(ੲ) ਬਾਲਗ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ
(ਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

281. ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
(ਅ) ਬੈਠਣ-ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
(ੲ) ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
(ਸ) ਉਪਰੋਰਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

282. ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ-ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ-
(ੳ) ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ
(ਅ) ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ
(ੲ) ਟੈੱਸਟ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ
(ਸ) ਟੈੱਸਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

283. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ-
(ੳ) ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੀ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
(ਅ) ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇਮ ਆਪ ਹੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ
(ੲ) ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਸ) ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ, ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

reet teaching methods important questions

284. ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-
(ੳ) ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
(ੲ) ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਨ
(ਸ) ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆ ‘ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

285. ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
(ੳ) ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ
(ਅ) ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ
(ੲ) ਭਾਵਾਤਮਕ ਪੱਖ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

286. ’ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮਾਪਣ ‘ ਕਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ-
(ੳ) ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
(ਅ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ
(ੲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ
(ਸ) ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੇਖਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

287. ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈੱਸਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ-
(ੳ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅੰਗ ਦੀ ਔਸਤ
(ਅ) ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਹੀ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ
(ੲ) ਹੋਰ ਵਿਥਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ
(ਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

288. ਗਰੁੱਪ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਜਾਚਣ ਦਾ ਆਪ ਮਾਪ ਹੈ-
(ੳ) ਸੋਸਿਓਗ੍ਰਾਮ
(ਅ) ਸੋਸਿਓਡਰਾਮਾ
(ੲ) ਗਰੁੱਪ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ
(ਸ) ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

289. ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ—
(ੳ) ਇੰਟਰਵਿਊ
(ਅ) ਨਿਰੀਖਣ
(ੲ) ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ
(ਸ) ਲਿਖਤੀ ਪਰੀਖਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

pstet teaching methods important questions

290. ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਦਾ ਕਥਨ ਹੈ?
(ੳ) ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ
(ਅ) ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ
(ੲ) ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ.
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

291. ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ਪਰਿਕਲਪਨਾ, ਸਿੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖ
(ਅ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਂਕੜੇ ਇਕੱਠੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ
(ੲ) ਪਰਿਕਲਪਨਾ, ਸਿੱਟਾ ਬਨਾਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖ
(ਸ) ਪਰਿਕਲਪਨਾ, ਆਂਕੜੇ ਇਕੱਠੇ, ਸਿੱਟਾ ਬਨਾਉਣਾ, ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਖਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

292. ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
(ੳ) ਸਿੱਖਿਆ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(ਅ) ਸਕੂਲ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(ੲ) ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

293. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਕ ਲੱਛਣ ਹੈ-
(ੳ) ਕਾਗਜ਼-ਪੈਂਸਿਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ
(ਅ) ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ
(ੲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ
(ਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

294. ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਣਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਤਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈੱਸਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਨਿਰਮਾਣਾਤਮਕ ਆਕਲਨ
(ਅ) ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆਧਾਰਿਤ ਆਕਲਨ
(ੲ) ਸਮੈਸਟਿਵ ਆਕਲਨ
(ਸ) ਉਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਆਕਲਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

295. ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ-
(ੳ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਅਵਰੋਧ ਰਣਨੀਤੀ
(ਅ) ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਣਨੀਤੀ
(ੲ) ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਚਿਤੰਨ ਰਣਨੀਤੀ
(ਸ) ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

punjabi grammar important questions

296. ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ—
(ੳ) ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੁਸਲਤਾ
(ਅ) ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ੲ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
(ਸ) ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

297. ਜ਼ੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੇਮ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ-
(ੳ) ਬੱਚਾ ਨਿਗਤਾਮਕ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
(ਅ) ਬੱਚਾ ਅਲੁਕੂਲਤਾ (assimilation) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ੲ) ਬੱਚਾ ਆਗਨਾਤਮਕ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
(ਸ) ਬੱਚਾ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

298. ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ
(ੳ) ਨਿਦਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ
(ਅ) ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ
(ੲ) ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
(ਸ) ਸੰਕਲਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

299. ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੱਧਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ-
(ੳ) ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਲਏ
(ਅ) ਸਮਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ
(ੲ) ਵਿਨੀਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨੰਬਰ 75 % ਜਮਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹਨ
(ਸ) ਵਿਭਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੇ 10 ’ ਚੋਂ 8 ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

300. ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ੳ) ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਰੀਖਣ (ਅ) ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ
(ੲ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

Read Now

punjabi grammar MCQ 1Read NOw
punjabi grammar MCQ 2Read NOw
punjabi grammar MCQ 3Read NOw
punjabi grammar MCQ 4Read NOw
punjabi grammar MCQ 5Read NOw
punjabi grammar MCQ 6Read NOw
punjabi grammar MCQ 7Read NOw
punjabi grammar MCQ 8Read NOw
punjabi grammar MCQ 9Read NOw
punjabi grammar MCQ 10Read NOw
punjabi grammar MCQ 11Read NOw
punjabi grammar MCQ 12Read NOw
punjabi grammar MCQ 13Read NOw
punjabi grammar MCQ 14Read NOw
punjabi grammar MCQ 15Read NOw
punjabi grammar MCQ 16Read NOw
punjabi grammar MCQ 17Read NOw
punjabi grammar MCQ 18Read NOw
punjabi grammar MCQ 19Read NOw
punjabi grammar MCQ 20Read NOw
punjabi grammar MCQ 21Read NOw
punjabi grammar MCQ 22Read NOw
punjabi grammar MCQ 23Read NOw
punjabi grammar MCQ 24Read NOw
punjabi grammar MCQ 25Read NOw
punjabi grammar MCQ 26Read NOw
punjabi grammar MCQ 27Read NOw
punjabi grammar MCQ 28Read NOw
punjabi grammar MCQ 29Read NOw
punjabi grammar MCQ 30Read NOw
punjabi grammar MCQ 31Read NOw
punjabi grammar MCQ 32Read NOw
punjabi grammar MCQ 33Read NOw
punjabi grammar MCQ 34Read NOw
punjabi grammar MCQ 35Read NOw
pstet teaching methods important questions answer
Leave a Reply

%d